Styrelsemöte i det friska

Styrelsen sammanträdde idag i ett ganska friskt men samtidigt underbart soligt väder – huvudpunkterna på dagordningen var att diskutera OM och HUR både Arbetsdag och Årsstämma skulle kunna genomföras.

Beslutet var unisont; vi kommer inte att genomföra arbetsdagen som en organiserad tillställning och årsstämman genomförs istället per capsulam.

 

 

I praktiken så innebär detta följande vad avser den tänkta arbetsdagen:

 • Uppgifter som normalt fördelas på arbetsdagen utförs nu frivilligt – närhelst det passar – och utan ledning av styrelse eller värdar. Målsättningen är att undvika trängsel.
 • Listan med arbetsuppgifter som publicerats tidigare på hemsidan (det är ju i princip samma saker vi gör varje år) kommer att detaljeras ytterligare för att ge bästa vägledning och möjliggöra enskilda insatser.
 • Det blir ingen ersättning för deltagande i arbetsdag.

För årsstämman gäller följande:

 • Stämman genomförs per capsulam vilket innebär att styrelsen skriver ett förslag till årsstämmoprotokoll som sedan tillställs alla medlemmar (via mail eller post – samma preferens som för faktureringen. Medlemmar som inte använder mail/internet får också underlagen postade till sig.).
 • Medlemmarna har sedan ett antal veckor på sig för att inkomma med invändningar där enkel majoritet gäller. Därefter fastställs protokollet.
 • Vi brukar inte ha några större spörsmål på stämman så styrelsens bedömning är att detta är genomförbart. Vi har alla underlag och förslag till beslut klara förutom valberedningens förslag som vi inväntar. Revisorernas berättelse och rekommendation till stämman har vi fått och den publiceras strax (imorgon) bland de övriga underlagen till årsstämman.
 • Vi har en klockren kandidat till Årets Båtsvikare men vi väntar med att kora denna individ eftersom vi vill att det ska ske under lite mera ceremoniella former.
 • Midsommarfirandet ligger några månader bort och vi avvaktar med beslut om genomförande – mycket kan hinna ske tills dess.

Dessa var bara några punkter som vi snabbt ville förmedla avseende Arbetsdag & Årstämma. Vi återkommer senare med mera information.

Övriga meddelanden:

 • Det ligger ved vid infarten till området och vid rishögen som vi inte får flisat. Vi uppmuntrar våra medlemmar att ta för sig efter behag. Risöverskott från avkvistning läggs i snygga högar tack!
 • Referat från styrelsemöte nummer 8 genomfört den 8:e mars finns att hämta här (direktlänk), eller på sidan med de övriga referaten.

Bästa hälsningar från styrelsen,
Ta väl hand om er & varandra och behåll hälsan!

Hej alla och hoppas allt är väl!

Vi misstänker att det finns en liten läcka någonstans i området. Vattenvärdarna har vid ett par tillfällen senaste vecka kontrollerat huvudmätarna mitt i natten (när de rimligen borde stått stilla) men ändå konstaterat en viss förbrukning. För att spåra detta eventuella läckage så kommer de att stänga av väg efter väg och samtidigt verifiera att huvudmätarna stannar.

Därför är det viktigt att ingen använder något vatten under denna period TORSDAG 26 MARS 13:00-15:00. Ingen diskmaskin, ingen tvättmaskin, inget spola på toaletten under dessa två timmar!

Vi tackar så mycket på förhand – och sprid gärna ordet!

Bästa hälsningar,
Styrelsen & Vattenvärdarna

Märkt med:

logga_transparent

 

Årsstämma i Båtsvikens Samfällighetsförening
Lördag 25 april 2020, Föreningshuset kl. 14.00

Avseende möjliga Corona-direktiv från Folkhälsomyndigheten som må påverka hur vi kommer att genomföra Årsstämman så återkommer vi närmare inpå.

OBS! Nytt lösenord till hemsidan (ändras dagen efter årsstämman) finns på kallelsen i PDF-format som du finner här. Samma lösenord gäller även för vårt WIFI i föreningshus och stugor.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
 2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive balans- och resultaträkning för 2019
 7. Revisionsberättelse för 2019
 8. Disponering av 2019-års resultat
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Inkomna motioner: Nummer 1 och Nummer 2
 11. Ersättning till styrelsen, värdar och revisorer för verksamhetsåret 2020
 12. Styrelsens budgetförslag samt förslag på debiteringslängd för verksamhetsåret 2020
 13. Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2020
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant för verksamhetsåret 2020
 15. Val av värdar för:
  1. Bastu; 2st
  2. Föreningshus & uthyrningsstugor; 2st
  3. Tennis; 2st
  4. Hamnar och bryggor; 2st
  5. Vatten; 2st
  6. Vägar; 1st
  7. Grönområden; 3st
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor:
  1. Grannsamverkan
  2. Årets midsommaraktiviteter: Skonertvägen
  3. Årets Båtsvikare 2020
 18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 19. Mötet avslutas

Årsstämmohandlingar finns att tillgå på hemsidan under Styrelseinfo/Stadgar & Årsstämmohandlingar (användarnamn & lösen krävs) och några ex. kommer att finnas i föreningslådan.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Information om föreningens medlemsdebiteringar:
Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss registrerad fastighetsägare. Vid försäljning av fastigheten är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare är du skyldig att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg 1
761 94 Norrtälje
Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Märkt med:

Samling vid föreningshuset 10:00. Arbetet avslutas 13:00.

Arbetsuppgifter:

 • Röja sly huvudsakligen längs vägarna på norra sidan av området (börja från infarten vid E18). I andra hand på områdets södra delar. Samla ihop och lägg i snygga högar längs vägdikena för senare uppsamling
 • Städa föreningshus, uthyrningsstugor och bastu samt putsa fönster. Samla ihop nedblåsta grenar runt om och lägg i en hög vid parkeringen
 • Rensa hängrännor på sjöbodar, föreningshus och uthyrningsstugor
 • Rengöra och olja bryggorna & sätta ut badflotte och badstegar. Kontrollera bommar, infästningsjärn, flytelement mm
 • Iordningsställa tennisbanan
 • Fylla i gropar/lägga ut grus på ”Postiljonvägen/snigelstigen” (förlängningen på Galärvägen)
 • Ytterligare arbetsuppgifter tilldelas på plats

Ta med lämpliga redskap som t ex handsågar, sekatörer, krattor och spadar.
Vi behöver inga bilar med släp: vi kommer att anlita extern part for att samla ihop riset vid senare tillfälle.

Styrelsen har beställt fint väder och hoppas på mangrann uppslutning på städdagen. Efter slutfört arbete kl. 13.00 blir det som vanligt korv och dryck vid föreningshuset. Därefter kl.14.00 börjar årsstämman.

Kommande arbetsdagar:

 • Arbetsdag på hösten år 2020 är den 3/10 (första lördagen i oktober).
 • Arbetsdag på våren år 2021 är preliminärt den 24/4 (sista lördagen i april) i samband med årsstämman.

Ersättning:
200 kr per arbetsdag och fastighet. Avräknas på kommande medlemsdebiteringar.

Styrelsen påminner att varje fastighetsägare är skyldig att hålla rent från sly och skräp i diken och vägtrummor vid sin tomt, samt gärna hålla efter gräs och ogräs. Detta arbete ska dock inte göras på arbetsdagen.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Märkt med:

Ja, vädret är ju inte riktigt som det ska och så här ser det för tillfället ut nere vid bryggorna och inåt viken där promenaden går över den lilla bron.
Webmastern tackar för de inskickade bilderna.

God fortsättning på vintern(?)

Styrelsen har genom ett möte med Räddningstjänsten insamlat diverse information som vi sammanställt en ny sida. I menystrukturen så finns sidan under HEM\Brandskydd.
Läs gärna och komplettera ditt hem därefter. Tipset om att förvara sina vattenslangar inomhus så att de inte fryser kanske man inte tänker på förrän det är för sent…

Vi har en del åtgärder kvar vad avser föreningshuset och stugor där vi kommer att införskaffa brandsläckare och brandfiltar.

Må gott önskar styrelsen!

God Fortsättning på er alla!

Japp, Norrtälje Kommun gör det igen – ännu en rejäl höjning av VA-avgiften.

Kubikmeterpriset höjs förvisso blygsamt från 34,75 kr/m³ till 35,00 kr/m³ vilket motsvarar en höjning på 0,7%. Men avseende den fasta avgiften så stiger den för oss från 3.214:-/år till 3.598:-/år vilket motsvarar en ökning på nästan 12%!!!

Sedan vi anslöt oss 2011 till kommunalt VA så har alltså den fasta avgiften tredubblats… På den ”gamla goda tiden” så kostade kubikmetern 24,50 och den fasta kostnaden låg på 1.260:-/år.

Inte för att vi blir gladare av det, men den fasta avgiften skulle faktiskt vara hela 7.532 kronor om vi vore anslutna till ”verksamhetsområde för kommunalt VA” istället för samfällt som vi är idag. Mer än dubbelt så dyrt alltså!

I sanningens namn så är det ju så att vi också har en del kostnader för vårt samfällda ledningsnät (värdar, egna enskilda mätare samt mätarutrustning etc), men totalt sett så är det ändå väsentligt billigare än att vara ansluten via verksamhetsområde.

Prisdetaljer finns att skåda på sidan för VA-kostnader eller klicka på diagrammet ovan.

Och så en påminnelse, styrelsen har påbörjat budgetarbetet inför det nya verksamhetsåret och motioner ska vara styrelsen tillhanda innan februari månads utgång för att vi ska hinna behandla dessa innan sista mars. Då ska alla stämmounderlag vara klara.

Bästa vinter(?)hälsningar,
Styrelsen

Märkt med: ,