Kallelse till Årsstämma 27 april ’19

logga_transparent

 
Årsstämma i Båtsvikens Samfällighetsförening
Lördag 27 april 2019, Föreningshuset kl. 14.00

 

 
OBS! Nytt lösenord till hemsidan finns på kallelsen i PDF-format som du finner här. Samma lösenord gäller även för vårt WIFI i föreningshus och stugor och ändras dagen efter årsstämman.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
 2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive balans- och resultaträkning för 2018
 7. Revisionsberättelse för 2018
 8. Disponering av 2018-års resultat
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Framställan från styrelsen och inkomna motioner
 11. Ersättning till styrelsen, värdar och revisorer för verksamhetsåret 2019
 12. Styrelsens budgetförslag samt förslag på debiteringslängd för verksamhetsåret 2019
 13. Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2019
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant för verksamhetsåret 2019
 15. Val av värdar för:
  1. Bastu; 2st
  2. Föreningshus & uthyrningsstugor; 2st
  3. Tennis; 2st
  4. Hamnar och bryggor; 2st
  5. Vatten; 2st
  6. Vägar; 1st
  7. Grönområden; 3st (förslag att öka antalet från 2 till 3)
 16. Val av valberedning
 17. Information om Grannsamverkan samt val av kontaktombud
 18. Övriga frågor:
  • Information om frivillig spolning av avloppspumpar
  • Information om frivillig båtvakt
  • Numrering av bommar
  • Regler för användande av sjösättningsramp
  • Årets Båtsvikare 2019
 19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 20. Mötet avslutas

Årsstämmohandlingar finns att tillgå på hemsidan under Styrelseinfo/Stadgar & Årsstämmohandlingar (användarnamn & lösen krävs) och några ex. kommer att finnas i föreningslådan.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Information om föreningens medlemsdebiteringar:
Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss registrerad fastighetsägare. Vid försäljning av fastigheten är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare är du skyldig att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg 1
761 94 Norrtälje
Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Märkt med: