Hej alla och hoppas allt är väl!

Vi misstänker att det finns en liten läcka någonstans i området. Vattenvärdarna har vid ett par tillfällen senaste vecka kontrollerat huvudmätarna mitt i natten (när de rimligen borde stått stilla) men ändå konstaterat en viss förbrukning. För att spåra detta eventuella läckage så kommer de att stänga av väg efter väg och samtidigt verifiera att huvudmätarna stannar.

Därför är det viktigt att ingen använder något vatten under denna period TORSDAG 26 MARS 13:00-15:00. Ingen diskmaskin, ingen tvättmaskin, inget spola på toaletten under dessa två timmar!

Vi tackar så mycket på förhand – och sprid gärna ordet!

Bästa hälsningar,
Styrelsen & Vattenvärdarna

Märkt med:

logga_transparent

 

Årsstämma i Båtsvikens Samfällighetsförening
Lördag 25 april 2020, Föreningshuset kl. 14.00

Stämman genomförs per capsulam vilket innebär att styrelsen skriver ett förslag till årsstämmoprotokoll som sedan tillställs alla medlemmar (via mail eller post – samma preferens som för faktureringen. Medlemmar som inte använder mail/internet får också underlagen postade till sig).
Medlemmarna har sedan några veckor på sig för att inkomma med invändningar där enkel majoritet gäller. Därefter fastställs protokollet. Vi kommer att förtydliga vad som gäller när protokollet görs tillgängligt.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
 2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive balans- och resultaträkning för 2019
 7. Revisionsberättelse för 2019
 8. Disponering av 2019-års resultat
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Inkomna motioner: Nummer 1 och Nummer 2
 11. Ersättning till styrelsen, värdar och revisorer för verksamhetsåret 2020
 12. Styrelsens budgetförslag samt förslag på debiteringslängd för verksamhetsåret 2020
 13. Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2020
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant för verksamhetsåret 2020
 15. Val av värdar för:
  1. Bastu; 2st
  2. Föreningshus & uthyrningsstugor; 2st
  3. Tennis; 2st
  4. Hamnar och bryggor; 2st
  5. Vatten; 2st
  6. Vägar; 1st
  7. Grönområden; 3st
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor:
  1. Grannsamverkan
  2. Årets midsommaraktiviteter: Skonertvägen
  3. Årets Båtsvikare 2020
 18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 19. Mötet avslutas

Årsstämmohandlingar finns att tillgå på hemsidan under Styrelseinfo/Stadgar & Årsstämmohandlingar (användarnamn & lösen krävs) och några ex. kommer att finnas i föreningslådan.

OBS! Nytt lösenord till hemsidan (ändras dagen efter årsstämman) finns på kallelsen i PDF-format som du finner här. Samma lösenord gäller även för vårt WIFI i föreningshus och stugor.

Bästa hälsningar från Styrelsen

Information om föreningens medlemsdebiteringar:
Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss registrerad fastighetsägare. Vid försäljning av fastigheten är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare är du skyldig att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg 1
761 94 Norrtälje
Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Märkt med:

Samling vid föreningshuset 10:00. Arbetet avslutas 13:00.

Arbetsdagen kommer inte att genomföras som en organiserad tillställning. Uppgifter som normalt fördelas på arbetsdagen utförs nu frivilligt – närhelst det passar – och utan ledning av styrelse eller värdar. Målsättningen är att undvika trängsel.
Kontakta grönområdesvärdarna om du behöver låna skötselutrustning som förvaras i containern. Spara kvitton för de utlägg som behöver göras (städmatriel, olja till bryggorna, …) och skicka till kassören.

ARBETSLISTAN NEDAN ÄR NU KLAR!
Det är bara att ta för sig. Komplettera gärna med annat som behöver göras eller har gjorts. De ljusblå cellerna är låsta men i övriga kan man skriva. Fritt fram!

ARBETSLISTAN ÄR NU STÄNGD

Vi kommer att anlita extern part for att samla ihop riset vid senare tillfälle.
Lägg därför allt ris/kvistar i prydliga högar (hellre få stora än en massa små) och gärna ”tvärs” diket så att en gripklo lätt kommer åt. Också bättre att stapla på höljden än på bredden. Tack på förhand!

Kommande arbetsdagar:

 • Arbetsdag på hösten år 2020 är den 3/10 (första lördagen i oktober).
 • Arbetsdag på våren år 2021 är preliminärt den 24/4 (sista lördagen i april) i samband med årsstämman.

Ersättning:
200 kr per arbetsdag och fastighet. Avräknas på kommande medlemsdebiteringar.

Styrelsen påminner att varje fastighetsägare är skyldig att hålla rent från sly och skräp i diken och vägtrummor vid sin tomt, samt gärna hålla efter gräs och ogräs.

Bästa hälsningar från Styrelsen

Märkt med:

Ja, vädret är ju inte riktigt som det ska och så här ser det för tillfället ut nere vid bryggorna och inåt viken där promenaden går över den lilla bron.
Webmastern tackar för de inskickade bilderna.

God fortsättning på vintern(?)

Styrelsen har genom ett möte med Räddningstjänsten insamlat diverse information som vi sammanställt en ny sida. I menystrukturen så finns sidan under HEM\Brandskydd.
Läs gärna och komplettera ditt hem därefter. Tipset om att förvara sina vattenslangar inomhus så att de inte fryser kanske man inte tänker på förrän det är för sent…

Vi har en del åtgärder kvar vad avser föreningshuset och stugor där vi kommer att införskaffa brandsläckare och brandfiltar.

Må gott önskar styrelsen!

God Fortsättning på er alla!

Japp, Norrtälje Kommun gör det igen – ännu en rejäl höjning av VA-avgiften.

Kubikmeterpriset höjs förvisso blygsamt från 34,75 kr/m³ till 35,00 kr/m³ vilket motsvarar en höjning på 0,7%. Men avseende den fasta avgiften så stiger den för oss från 3.214:-/år till 3.598:-/år vilket motsvarar en ökning på nästan 12%!!!

Sedan vi anslöt oss 2011 till kommunalt VA så har alltså den fasta avgiften tredubblats… På den ”gamla goda tiden” så kostade kubikmetern 24,50 och den fasta kostnaden låg på 1.260:-/år.

Inte för att vi blir gladare av det, men den fasta avgiften skulle faktiskt vara hela 7.532 kronor om vi vore anslutna till ”verksamhetsområde för kommunalt VA” istället för samfällt som vi är idag. Mer än dubbelt så dyrt alltså!

I sanningens namn så är det ju så att vi också har en del kostnader för vårt samfällda ledningsnät (värdar, egna enskilda mätare samt mätarutrustning etc), men totalt sett så är det ändå väsentligt billigare än att vara ansluten via verksamhetsområde.

Prisdetaljer finns att skåda på sidan för VA-kostnader eller klicka på diagrammet ovan.

Och så en påminnelse, styrelsen har påbörjat budgetarbetet inför det nya verksamhetsåret och motioner ska vara styrelsen tillhanda innan februari månads utgång för att vi ska hinna behandla dessa innan sista mars. Då ska alla stämmounderlag vara klara.

Bästa vinter(?)hälsningar,
Styrelsen

Märkt med: ,

Vi önskar er alla en
God Jul
och ett
Gott Nytt År!
Styrelsen