Eldningsförbud inom detaljplanerat område

På förekommen anledning så påminner vi om de eldningsregler som gäller inom Norrtälje kommun:

1 april – 30 september – Eldningsförbud inom detaljplanerat område
Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna) inom detaljplanerat område. Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

Se vidare på Norrtälje kommuns hemsida.

Passa på att få grenar och ris bortforslade!

Ni som har grenar och ris liggande på tomten efter stormen kan få hjälp med att få dessa bortforslade till rishögen. Lägg dem i en prydlig hög i diket vid närmaste körbara väg så kommer en traktor och fraktar bort dem den 23 april (observera att detta är före arbetsdagen som är den 27:e).

Vidare så utgår uppgiften på arbetsdagen att köra ut grus på stigen nere vid sjöängen och på traktorvägen. Därmed kommer inga skottkärror att behövas.

Vi hoppas på manngrann uppslutning på arbetsdagen – vi ses då!

Bästa vårhälsningar från styrelsen

Taggar:

Kallelse till Årsstämma 27 april ’19

logga_transparent

 
Årsstämma i Båtsvikens Samfällighetsförening
Lördag 27 april 2019, Föreningshuset kl. 14.00

 

 
OBS! Nytt lösenord till hemsidan finns på kallelsen i PDF-format som du finner här. Samma lösenord gäller även för vårt WIFI i föreningshus och stugor och ändras dagen efter årsstämman.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
 2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive balans- och resultaträkning för 2018
 7. Revisionsberättelse för 2018
 8. Disponering av 2018-års resultat
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Framställan från styrelsen och inkomna motioner
 11. Ersättning till styrelsen, värdar och revisorer för verksamhetsåret 2019
 12. Styrelsens budgetförslag samt förslag på debiteringslängd för verksamhetsåret 2019
 13. Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2019
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant för verksamhetsåret 2019
 15. Val av värdar för:
  1. Bastu; 2st
  2. Föreningshus & uthyrningsstugor; 2st
  3. Tennis; 2st
  4. Hamnar och bryggor; 2st
  5. Vatten; 2st
  6. Vägar; 1st
  7. Grönområden; 3st (förslag att öka antalet från 2 till 3)
 16. Val av valberedning
 17. Information om Grannsamverkan samt val av kontaktombud
 18. Övriga frågor:
  • Information om frivillig spolning av avloppspumpar
  • Information om frivillig båtvakt
  • Numrering av bommar
  • Regler för användande av sjösättningsramp
  • Årets Båtsvikare 2019
 19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 20. Mötet avslutas

Årsstämmohandlingar finns att tillgå på hemsidan under Styrelseinfo/Stadgar & Årsstämmohandlingar (användarnamn & lösen krävs) och några ex. kommer att finnas i föreningslådan.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Information om föreningens medlemsdebiteringar:
Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss registrerad fastighetsägare. Vid försäljning av fastigheten är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare är du skyldig att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg 1
761 94 Norrtälje
Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Taggar:

Kallelse till Arbetsdag 27 april

Samling vid föreningshuset 10:00. Arbetet avslutas 13:00.

Arbetsuppgifter:

 • Rensa hängrännor på sjöbodar, föreningshus och uthyrningsstugor
 • Röja sly
 • Röjning av diken på huvudvägarna
 • Samla ihop sly och köra till rishögen
 • Köra ut grus till gång- och traktorväg (utgår, inga skottkärror behövs)
 • Arbete med tennisbanan
 • Sätta ut badstegar
 • Kontrollera bommar, infästningsjärn, flytelement mm
 • Rengöra och olja bryggorna
 • Städa runt bodarna och ta bort nedblåsta grenar
 • Städning av föreningshus
 • Ytterligare arbetsuppgifter tilldelas på plats

Ta med lämpliga redskap som t ex handsågar, spadar, krattor och sekatörer.
Vi behöver 2-3 bilar med släp och förare för att frakta ris och sly till rishögen.

Styrelsen hoppas på mangrann uppslutning på städdagen så att vi slipper ta in entreprenörer för att sköta underhåll av föreningens anläggningar. Det är vårt gemensamma ansvar att området är välskött och bra underhållet. Efter slutfört arbete kl. 13.00 blir det som vanligt korv och dryck vid föreningshuset. Därefter kl.14.00 börjar årsstämman i föreningshuset.

Kommande arbetsdagar:

 • Arbetsdag på hösten år 2019 är den 5/10 (första lördagen i oktober).
 • Arbetsdag på våren år 2020 är preliminärt den 25/4 (sista lördagen i april) och då hålls också årsstämman.

Ersättning:
200 kr per arbetsdag och fastighet. 200 kr extra för bil med släp. Avräknas på kommande medlemsdebiteringar.

Styrelsen påminner att varje fastighetsägare är skyldig att hålla rent från sly och skräp i diken och vägtrummor vid sin tomt, samt gärna hålla efter gräs och ogräs. Detta arbete ska dock inte göras på arbetsdagen.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Taggar:

Referat från styrelsemöte nr 7-2018

Referat nr 7 från styrelsemötet den 24:e november 2018 finns nu på den vanliga sidan.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Taggar: ,

Föreningen Nenningesund bjuder till möte den 23:e mars

logo
Föreningen Nenningesund
är en idéell förening som arbetar för att öppna Nenningesund.
Sedan slutet av 1800-talet är passagen som förbinder det inre av Hattsundet, Höggarnsfjärden i väster med Prästfjärden i öster, helt igenvuxen på grund av landhöjningen.

Det har tidigare gjorts några försök att återskapa den gamla farleden men nu gör föreningen en ny ansats med bl.a. en ordentlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vilket är en bärande del i den ansökan som ska lämnas in för prövning i Mark- och miljödomstolen. I ansökan ingår också avtal med markägare. Föreningen kommer att söka finansiering via sponsorer och offentliga bidrag.

På lördag den 23:e mars kl 11:00 i Rådmansö kyrkas församlingshem (Kungsgårdsvägen 20, 761 94 Norrtälje) bjuder föreningen in till informationsträff tillika årsmöte för föreningen. Vi välkomnas som blivande medlemmar eller bara som nyfikna intressenter.

Vem äger denna båt?


Den ligger uppdragen i gamla hamnen på udden bakom bastun. Om ingen ägare anmäler sig kommer båten att forslas bort.

Om du vet något om båten så kontakta Agneta Östlund 070-783 80 07 senast 25 april.
Tack för hjälpen!

Vinterbilder…

Se vilka fantastiska bilder vi har fått in!

Mats F står för de första 12 som togs i december när den första kylan kom. Och sen har vi fått in ytterligare några härliga bilder som uppvisar ett vintrigare landskap.

Njut!

Taggar:

Norrtälje kommun höjer VA-taxan… och så lite annat

Vissa saker är lika säkra som att solen går upp varje dag… Nu är valåret över och Norrtälje Kommun höjer priset för Vatten & Avlopp igen!

Det innebär att den fasta årsavgiften höjs från 2.974 till 3.214, dvs 240:- och motsvarande 8,1%. Lägre höjning än tidigare år och också med tanke på att 2018 låg still. Men i alla fall klart högre än KPI.
Förbrukningsavgiften ligger i princip oförändrad.

Detaljerna finns att skåda på sidan för VA-kostnader eller klicka på diagrammet ovan.
Från och med 1.a januari 2019 återtar Norrtälje Kommun driftansvaret för VA från Veolia. Det innebär ingen skillnad för oss.

Lugnet är i det närmaste återställt efter stormen Alfrida men än återstår mycket arbete inom vårt område. Det mest akuta fallen ska nu vara åtgärdade. Antalet skadade/fällda träd uppgår till ca 150 stycken, ej inräknat de som står eller stått på privata tomter… Det är ännu oklart om föreningens försäkring täcker avverkningskostnaderna, så det kan bli dyrt…

Styrelsen har påbörjat budgetarbetet inför det nya verksamhetsåret. Årsstämman, som alltid hålls den sista lördagen i april (infaller den 27:e i år) närmar sig snabbt. Vi påminner om att motioner ska vara styrelsen tillhanda innan februari månads utgång för att vi ska hinna behandla dessa innan sista mars. Då ska alla stämmounderlag vara klara.

Bästa vinterhälsningar,
Styrelsen

Taggar: , ,

Alfrida – strömmen återställd men arbetet fortsätter…

Igår (fredag 11/1) sen eftermiddag/tidig kväll fick hela området tillbaka ström på samtliga faser. Felet åtgärdades efter att Vattenfall bytt säkringar i en matarstation. Hängande träd på våra ledningar har de dock inte åtgärdat ännu. Oklart när det sker…

Kenneth kommer att återställa de tillfälliga inkopplingar som gjorts inom kort. Mycket snart ska det gå att använda bastu och föreningsanläggningar som vanligt.

Henry har fått osedvanligt mycket motion och ledsagat våra huggare runt i området. Vi har åtgärdat 53 träd varav en tredjedel var lutande/hängande och resten stora rotvältor. Det är förenat med livsfara att gå bakom rotvältor eftersom dessa kan slå igen. Håll uppsikt över barn och sällskapsdjur.

Fortfarande finns det massor med träd att avverka. Bedömningen är att det blir 120-130 stycken totalt. Bland annat ca 5 stycken vid pumphuset och ca 6 stycken i början av Breviks Sjöväg, direkt efter infarten. Där är nu bedömningen att de som lutar mot vägen inte utgör någon direkt fara som vi trodde tidigare. Men håll ändå uppsikt, nya vindar eller snö kan ändra på detta. Sedan är det kanske 50 träd till mellan Skonertvägen och E18 som måste åtgärdas samt en del andra spridda här och var.

Allt detta kommer att ta tid, sannolikt minst ett par veckor. Sedan är frågan vad vi gör med allt virke. Att få det flisat blir inte lätt. Det var svårt redan förra året i och med överutbudet som avverkningen runt E18 medförde och det blir inte lättare i år. Och så har vi dessutom sedan innan redan en skaplig hög vid vår vanliga rishög…
En tanke vi suger på är att själva ta vara på veden, det skulle bli ca en tall/gran per fastighet, förutom det som fallit på enskilda tomter. Vi återkommer om detta. En sak är dock klar, det blir lite mer arbete nästkommande arbetsdag.

Slutligen, det finns träd på enskilda tomter som riskerar att ramla ”ut från tomten”, på vägar och samfälld mark. Fastighetsägare som inte kan åtgärda detta själva ombedes kontakta Henry så kanske detta kan samordnas med föreningens egna insatser.

Törs vi nu säga god fortsättning på det nya året?
Hälsningar från Styrelsen

Taggar:
Top