Några bilder tagna efter att första snön fallit (29/11).

Märkt med:

Den 26 november 2012 fattade Stockholms kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut att bygga om och bygga ut Kapellskärs hamn till en kostnad av 760 miljoner kronor.

Mark- och miljödomstolen meddelade en positiv dom gällande miljötillstånd för utvecklingen av Kapellskärs hamn den 24 maj 2012. Domstolen meddelade också villkor bl.a. avseende buller från hamnverksamheten. Domen har överklagats av Koholma samfällighetsförening och två fritidsboende på Rådmansö. Ärendet ligger nu hos Mark- och miljööverdomstolen som ska fatta beslut om de tar upp fallet för prövning eller inte.

Stockholms Hamnar fortsätter under tiden planeringen för att bygga om hamnen. Först när alla tillstånd är klara påbörjas upphandlingen av entreprenörer och därefter kan bygget starta. Byggtiden beräknas till 2,5 år och klartidpunkt blir tidigast 2016.

Läs mer på Stockholms Hamnar – Kapellskär.

Märkt med:

För att öka trafiksäkerheten utreder nu Trafikverket möjligheten att bygga om E18 utanför oss till en 2+1 väg (med mittbarriär) samt införa gång- och cykelvägar. Under hösten kommer man att ta geologiska prover längs med vägen. Alla detaljer finns att läsa på Trafikverkets hemsida. Nu bjuder Trafikverket in sakägare och övriga intressenter till sakägarsammanträde/samråd för att presentera projektet och samla in synpunkter:

Tisdagen den 27 november kl. 17.30-20.30
Folkets hus, Galles gränd 5, Norrtälje. Mer information finns här.

Föreslagen tidsplan

Arbetsplan ställs ut under våren 2013. Arbetsplanen beräknas bli fastställd tidigast vintern 2013/2014. Därefter upprättas en bygghandling som blir underlag till produktionen. Möjlig byggstart är tidigast år 2015 och hela ombyggnationen beräknas vara avslutad under 2016.

Märkt med: ,

Om det uppstår fel på din tryckavloppspump (LPS200) kontaktas Skandinavisk Kommunalteknik eller Roslagens VA-teknik, Emil Bengtsson, 070 323 49 08 som för närvarande sköter garantiservicen åt Skandinavisk Kommunalteknik (OBS! Jouravtalet som föreningen har med Roslagens VA-teknik avslutas 2017-10-31 och de har också meddelat att de helt upphör med service av LPS2000-pumpar. Styrelsen söker fn efter andra alternativ). Observera att den enskilde fastighetsägaren debiteras för service / reparationer som härrör från handhavandefel.

Märkt med:

I V42 lades så kallat ”Y1G Special”-belägggning på våra vägar. Det är ett bindemedel i botten med grus ovanpå som så småningom sjunker in och blir hårt. Eftersom beläggningen är relativt tunn så har inte vändplanerna belagts eftersom de inte klarar vändning med tunga fordon (sopbil). Återstår nu att fixa potthålen på våra huvudvägar och det kommer också att göras men ännu lite oklart när. Har du frågor om våra vägar, vänd dig till vår vägvärd.
Och så påminner vi – på förekommen anledning – att våra vägar inte lämpar sig för rallykörning och vi ber alla att sänka farten…

Märkt med:

Arbetsdagen genomfördes som planerat den 6:e oktober (alltid första lördagen i oktober) och vi hade tur med vädret. 52 fastigheter var representerade vilket är något mindre än bruktligt (brukar vara kring 55+). Denna gången räckte i alla fall korvarna. Förutom sedvanlig städning och slyröjning så fick vi också ned belysningsfundament vid bryggorna A+B. Vid C stötte man på berg och behöver gjuta vilket kommer att göras inom kort. Belysningsstolpar och lampor är beställda men restade. Kommer väl så småningom…

Märkt med:

Fakturan har nu gått till alla medlemmar i GA7. Beloppet baserar sig på en fast årsavgift på 1.360 kr per fastighet (oavsett om man hunnit ansluta sig eller ej!), samt en förbrukningsavgift för vattnet på 26,2 kr/m3 (alla priser är inklusive moms). Notera att dessa är priser för 2012 och att Norrtälje Vatten/Veolia höjde avgifterna med 7% per 1:a januari. Det kan alltså bli högre avgifter igen i samband med nästa årsskifte.
Vår entreprenör Minol lyckades inte avläsa mätvården på några fastigheter. Vi kommer att kontrollera dessa särskilt vid nästa mätning som sker i månadsskiftet mars/april 2013.
Har du inte fått din faktura. kontakta kassören.
Statistik över vattenförbrukningen hittar du här.

Märkt med: ,

Som styrelsen tidigare informerat kommer oidentifierade båtar som ligger på land vid våra hamnar att tas bort om inte ägaren märker sin båt med namn och telefonnummer.

I samband med färdigställandet av den nya toaletten som finns vid bastun har behovet för fler nycklar uppkommit. Nyckeln till tennisbanan fungerar också i den nya toalettens lås. Medlemmar som är intresserade av en nyckel kan kontakta vice ordf. Anders Bergqvist som hjälper till med detta. En nyckel kostar 100:- (2016-års pris) och debiteras i samband med nästkommande faktura (årsavgift eller VA).

Märkt med:

I år har vi efter flera års uppehåll haft en tennisturnering. Vi hoppas att detta ska innebära ett trendbrott. I singel deltog 8 spelare och i dubbel blev det 4 par. Turneringen spelades lördagen den 28/7 med finaler på söndagen.

I B-finalen möttes Andreas Westergård och Mikael Hjelmström där Mikael avgick som segrare.

I dubbelfinalen vann Caroline Baker och Victoria Riesterer över Christer Söderström och Tommy Bramsgård.

A-finalen spelades mellan Christoffer Sehlstedt och Kaj Riesterer. Segrare blev Christoffer.

/ Ulf Hammarberg

Märkt med: