Samling vid föreningshuset 10:00. Arbetet avslutas 13:00.

Arbetsuppgifter:

 • Röja sly huvudsakligen längs vägarna på norra sidan av området (börja från infarten vid E18). I andra hand på områdets södra delar. Samla ihop och lägg i snygga högar längs vägdikena för senare uppsamling
 • Städa föreningshus, uthyrningsstugor och bastu samt putsa fönster. Samla ihop nedblåsta grenar runt om och lägg i en hög vid parkeringen
 • Rensa hängrännor på sjöbodar, föreningshus och uthyrningsstugor
 • Rengöra och olja bryggorna & sätta ut badflotte och badstegar. Kontrollera bommar, infästningsjärn, flytelement mm
 • Iordningsställa tennisbanan
 • Fylla i gropar/lägga ut grus på ”Postiljonvägen/snigelstigen” (förlängningen på Galärvägen)
 • Ytterligare arbetsuppgifter tilldelas på plats

Ta med lämpliga redskap som t ex handsågar, sekatörer, krattor och spadar.
Vi behöver inga bilar med släp: vi kommer att anlita extern part for att samla ihop riset vid senare tillfälle.

Styrelsen har beställt fint väder och hoppas på mangrann uppslutning på städdagen. Efter slutfört arbete kl. 13.00 blir det som vanligt korv och dryck vid föreningshuset. Därefter kl.14.00 börjar årsstämman.

Kommande arbetsdagar:

 • Arbetsdag på hösten år 2020 är den 3/10 (första lördagen i oktober).
 • Arbetsdag på våren år 2021 är preliminärt den 24/4 (sista lördagen i april) i samband med årsstämman.

Ersättning:
200 kr per arbetsdag och fastighet. Avräknas på kommande medlemsdebiteringar.

Styrelsen påminner att varje fastighetsägare är skyldig att hålla rent från sly och skräp i diken och vägtrummor vid sin tomt, samt gärna hålla efter gräs och ogräs. Detta arbete ska dock inte göras på arbetsdagen.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Märkt med:

Här har vi samlat några bra-att-veta-saker till gamla och nya medlemmar i området.

Förening, gemensamhetsanläggningar och områdets skötsel

Båtsvikens hemsida (www.batsviken.se) samlar information om såväl områdets anläggningar som om själva föreningen och dess funktionärer.

Samfällighetsföreningen har två arbetsdagar per år då man tillsammans underhåller området och dess anläggningar: Sista lördagen i april och första lördagen i oktober. Det är önskvärt att representanter för samtliga fastigheter deltar, dels för att det är mycket som behöver underhållas och dels därför att information om området förmedlas vid den inledande samlingen. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att lära känna övriga boende i området.

Föreningens årsmöte äger rum i samband med arbetsdagen i april. Utöver styrelse har föreningen utsedda värdar för olika funktioner: stugvärdar, hamnvärdar, vattenvärdar, bastuvärdar, tennisvärdar, grönområdesvärdar och vägansvarig.

Föreningsanläggningarna är:

I och omkring din tomt

För allas trevnad förväntas varje fastighetsägare hålla sin tomt välskött och inte använda den till upplagsplats för material eller skrot. Som hjälp för att hålla tomterna fina erbjuder samfälligheten en rishög i nedre delen av Täckholmsvägen, öppen från september till mitten av april, där alla kan lägga sina tomters bortröjda ris, men inte stubbar eller annat. Rishögen flisas sedan och blir till bränsle och kan till och med, om de som flisar inte hittar icke-tillåtet innehåll i högen, ge samfällighetsföreningen en liten intäkt.

För att vattnet ska kunna rinna av vid snösmältning och kraftigt regn behöver dikena längs vägarna hållas öppna. Varje tomtägare ansvarar för att hålla sin del av diket fritt från sly och gräs.

Var och en sköter sin egen tomt, men om man önskar fälla träd utanför tomtgränsen på samfällighetens mark måste man göra en förfrågan till styrelsen om detta. Eftersom området sköts enligt en skogsvårdsplan för att dess karaktär ska bevaras kan inte alltid trädfällning beviljas. Den fällning som beviljas på samfälld mark genomförs i föreningens regi, ej av den enskilde fastighetsägaren. Om man kapar grenar av samfällighetens träd eller fäller dem olovandes tar föreningen ut en straffavgift.

Varje fastighetsägare har viss möjlighet att röja sly utanför den egna tomten. Detta gäller sly som är max manshög och har stam tunnare än 10 cm, men man får inte ta bort enar, ekar eller vildaplar. Konsultera helst någon i styrelsen före rensningen.

Båtsvikens område är ett detaljplanerat område och 1 april – 30 september råder det eldningsförbud. Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna). Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

Hamnen

Varje fastighet som är delägare i GA5 disponerar en båtplats och delägarna i GA2 disponerar en sjöbod. Föreningens hamnvärdar fördelar båtplatserna efter djupgående och båtstorlek, och eventuella önskemål kan framföras till dem.

Alla båtar vid hamnens bryggor ska vara försäkrade. Vid sjösättning är därför varje båtägare skyldig att uppvisa båtförsäkringsbevis för hamnvärd.

Upptagning och sjösättning av större båtar sker med hjälp av inhyrd kranbil som kommer en gång på våren och en på hösten. Varje båtägare betalar själv för sin upptagning/sjösättning. För de större båtarna finns möjlighet till vinteruppställning på hamnplanen i slutet av Breviks sjöväg men man måste tala med någon av hamnvärdarna om placering av båten.

För mindre båtar finns en ramp där båtkärror kan köras ned för att ta upp båtarna. Rampen är till för delägarna i GA5. Mindre båtar bör i första hand vinterförvaras på den egna tomten eller annan båtförvaringsplats. Om detta inte går behöver man tala med någon av hamnvärdarna om uppställningsplats på hamnplanen.

Varje fastighet som är delägare i GA5 har nyckel till vägbommarna i hamnen, samma nyckel till bommen vid Täckholmsvägen som vid Breviks sjöväg, liksom till bastun. Bommarna ska hållas stängda och låsta. Ingen parkering av bilar får ske på hamnplan utan endast i och urlastning.

Under båtsäsongen bevakas hamnen av frivilliga båtväktare. Alla är välkomna att hjälpa till. Se hemsidan för mer information.

Bad

I änden av varje flytbrygga i hamnen finns en badstege under säsongen. För småbarn finns en sandstrand nedanför midsommarängen i slutet av Breviks sjöväg.

Vägar

Hastigheten inom området är 30 km/tim. Det finns mycket barn och vilt i området så kör försiktigt!

Alla vägar snöröjs på vintern men den egna uppfarten får man skotta själv. För frågor om väghållning eller snöröjning: tala med vägansvarig inom föreningen.

Vatten och avlopp

Med något undantag så är alla fastigheterna i området anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

På varje tomt finns avstängningsventiler vid tomtgränsen. Varje tomt har också en avloppspump och varje fastighetsägare ansvarar själv för dennas skötsel. Dock finns information på hemsidan om vart man kan vända sig om man får problem med avloppspumpen och det finns en extra pump att låna tillfälligt.

Vattenförbrukningen per fastighet avläses av föreningens vattenvärdar två gånger om året, i anslutning till arbetsdagarna. Föreningens kassör skickar därefter ut fakturor till varje fastighetsägare.

Fiber

Området är anslutet till IP Onlys öppna fiber och de allre flesta fastighetsägarna har valt att ansluta sig. TV, telefoni och Internettjänster tecknas av varje fastighetsägare för sig.
Gäst-WIFI finns tillgängligt för medlemmarna i föreningshuset samt uthyrningsstugor.

Grannsamverkan

Grannsamverkan i området är organiserad genom en ansvarig per väg och appen Coyards används för informationsspridning om inbrott och skadegörelse.

Firanden och festligheter

Midsommarfirande med allt vad därtill hör arrangeras på midsommarängen i slutet av Breviks sjöväg. Ansvaret för arrangemanget faller på fastighetsägarna vid en väg i taget enligt ett rullande schema. Årets ansvariga väg beslutas formellt på årsmötet.

GDPR

Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter inom föreningen.

Märkt med: , , , , , , , , , , , , , , ,

logga_transparent

 

Arbetsuppgifterna delas som vanligt ut vid starten kl. 10:00, samling vid föreningshuset.

 

 
Varje första lördag i oktober har vi arbetsdag – så även i år. Denna gång kommer fokus att ligga på att röja sly och dra fram ris till vägarna.

Arbetsuppgifter:

 • Städning av föreningshuset, hyrstugor och bastu
 • Rensa hängrännor på sjöbodar, föreningshus och uthyrningsstugor
 • Ta upp av badstegar samt bad- och vattenskidflottar
 • Underhållsarbete och stängning av tennisbanan – en särskild insats behövs avseende ogräset!
 • ”Vinterkäppar” ska ut vid vid olika VA-trummor.
 • En parkeringsförbudsskylt ska installeras vid midsommarängen/hamnen (om vi hinner få den i tid).
 • Slyröjning lite varstans; längs med huvudvägar, framför föreningshuset, bakom bodarna, Täckholmsvägen, vid pumphuset/infarten till området osv.
 • Vattenfall har röjt under elledningarna och det riset ska dras fram till närmsta körbara väg.
 • Allmän städning av nedfallna grenar inom området.

Denna gång behövs inga bilar eller släp. Däremot så är det bra om envar tar med sig allt som fungerar för att röja sly. Allt som vi kapar ska dras fram till närmsta väg och kommer att hämtas upp av traktor i veckan efter arbetsdagen.

Glöm inte att ta med egen dricka, kan behövas när du jobbar!
Arbetsdagen avslutas kl. 14.00 med korv och dryck vid föreningshuset.

Ersättning: 200kr per arbetsdag och fastighet. Avräknas på kommande medlemsdebitering.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Vid månadsskiftet september/oktober (eller på arbetsdagen) sker fjärravläsning av våra enskilda vattenmätare. VA-fakturan kommer därmed ut kring mitten på oktober och med minst 30 dagars betalningsfrist.

Vi påminner också om att det – vid försäljning av fastighet – är säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg
761 94 Norrtälje

Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Märkt med:

Samling vid föreningshuset 10:00. Arbetet avslutas 13:00.

Arbetsuppgifter:

 • Rensa hängrännor på sjöbodar, föreningshus och uthyrningsstugor
 • Röja sly
 • Röjning av diken på huvudvägarna
 • Samla ihop sly och köra till rishögen
 • Köra ut grus till gång- och traktorväg (utgår, inga skottkärror behövs)
 • Arbete med tennisbanan
 • Sätta ut badstegar
 • Kontrollera bommar, infästningsjärn, flytelement mm
 • Rengöra och olja bryggorna
 • Städa runt bodarna och ta bort nedblåsta grenar
 • Städning av föreningshus
 • Ytterligare arbetsuppgifter tilldelas på plats

Ta med lämpliga redskap som t ex handsågar, spadar, krattor och sekatörer.
Vi behöver 2-3 bilar med släp och förare för att frakta ris och sly till rishögen.

Styrelsen hoppas på mangrann uppslutning på städdagen så att vi slipper ta in entreprenörer för att sköta underhåll av föreningens anläggningar. Det är vårt gemensamma ansvar att området är välskött och bra underhållet. Efter slutfört arbete kl. 13.00 blir det som vanligt korv och dryck vid föreningshuset. Därefter kl.14.00 börjar årsstämman i föreningshuset.

Kommande arbetsdagar:

 • Arbetsdag på hösten år 2019 är den 5/10 (första lördagen i oktober).
 • Arbetsdag på våren år 2020 är preliminärt den 25/4 (sista lördagen i april) och då hålls också årsstämman.

Ersättning:
200 kr per arbetsdag och fastighet. 200 kr extra för bil med släp. Avräknas på kommande medlemsdebiteringar.

Styrelsen påminner att varje fastighetsägare är skyldig att hålla rent från sly och skräp i diken och vägtrummor vid sin tomt, samt gärna hålla efter gräs och ogräs. Detta arbete ska dock inte göras på arbetsdagen.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Märkt med:

logga_transparent
Arbetsuppgifterna delas som vanligt ut vid starten kl. 10:00, samling vid föreningshuset. Det finns en hel del arbeten att göra även i år – kom mangrant!

 
Arbetsuppgifter:

 • Rensa hängrännor på sjöbodar, föreningshus och uthyrningsstugor
 • Städa runt bodarna och ta bort nedblåsta grenar
 • Ta upp av badstegar, bad- och vattenskidflottar, stängsel mm
 • Justera grinden vid badplatsen
 • Städning av föreningshuset, hyrstugor och bastu
 • Underhållsarbete och stängning av tennisbanan
 • Slyröjning efter huvudvägarna och runt föreningshusen. Ta gärna med såg och kraftig sekatör.
 • Rensa skräp på kullen vid brygga B, körs sedan till Görla återvinningsstation.
 • Dragning/nedgrävning av flexslang mellan föreningshus och gäststugor samt installation av Ethernetkabel emellan och i husen.

Denna gång behövs 2-3 bilar med släp.

Glöm inte att ta med egen dricka, kan behövas när du jobbar!
Arbetsdagen avslutas kl. 14.00 med korv och dryck vid föreningshuset.

14.30 till ca 17.00 sker utbildlning i HLR & Hjärtstartare med max 12 deltagare. Anmäl dig här.

Kommande arbetsdagar:
Våren: Alltid sista lördagen i april, samtidigt hålls årsstämman och nästa är 27/4 2019
Hösten: Alltid första lördagen i oktober och nästa är 5/10 2019.

Ersättning: 200kr per arbetsdag och fastighet, 200 extra för bil med släp. Avräknas på kommande medlemsdebitering.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Vid månadsskiftet september/oktober (eller kanske rent utav på arbetsdagen) sker fjärravläsning av våra enskilda vattenmätare. VA-fakturan kommer därmed ut kring mitten på oktober och med minst 30 dagars betalningsfrist.

Vi påminner också om att det – vid försäljning av fastighet – är säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg
761 94 Norrtälje

Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Märkt med:

Klassikern

Riktigt skönt väder i år med 71 avprickade fastigheter på arbetsdagen. Den positiva trenden med högt deltagande håller i sig. Vi hade en ambitiös målsättning och hann med nästan allt som stod på listan.

Altanen fick färdigställas några dagar senare av några frivilliga och Gunnebostängslet är kvar att resa (kommer en inbjudan om detta snart). Stort tack till Nils T. som bidrog stort till att alla stolparna kom på plats.

 
Nedan några bilder från dagens ansträngningar.

Märkt med: ,

Samling vid föreningshuset 10:00. Arbetet avslutas 13:00.

Arbetsuppgifter:

 • Rensa hängrännor på sjöbodar, föreningshus och uthyrningsstugor
 • Röja sly
 • Röjning av diken på huvudvägarna
 • Samla ihop sly och köra till rishögen
 • Arbete med tennisbanan
 • Sätta ut badstegar
 • Kontrollera bommar, infästningsjärn, flytelement mm
 • Rengöra och olja bryggorna
 • Städa runt bodarna och ta bort nedblåsta grenar
 • Städning av föreningshus
 • Iordningsställa altanen vid föreningshuset
 • Grävning och nerläggning av fiberkanalisation vid föreningshus och uthyrningsstugor
 • Grävning och fastgjutning av stolpar för stängsel
 • Ytterligare arbetsuppgifter tilldelas på plats

Ta med lämpliga redskap som t ex handsågar, spadar, krattor och sekatörer.
Vi behöver 2-3 bilar med släp och förare för att frakta ris och sly till rishögen.

Styrelsen hoppas på mangrann uppslutning på städdagen så att vi slipper ta in entreprenörer för att sköta underhåll av föreningens anläggningar. Det är vårt gemensamma ansvar att området är välskött och bra underhållet. Efter slutfört arbete kl. 13.00 blir det som vanligt korv och dryck vid föreningshuset. Därefter kl.14.00 börjar årsstämman i föreningshuset.

Kommande arbetsdagar:

 • Arbetsdag på hösten år 2018 är den 6/10 (första lördagen i oktober).
 • Arbetsdag på våren år 2019 är preliminärt den 27/4 (sista lördagen i april) och då hålls också årsstämman.

Ersättning:
200 kr per arbetsdag och fastighet. 200 kr för bil med släp. Avräknas på kommande medlemsdebiteringar.

Styrelsen påminner att varje fastighetsägare är skyldig att hålla rent från sly och skräp i diken och vägtrummor vid sin tomt, samt gärna hålla efter gräs och ogräs. Detta arbete ska dock inte göras på arbetsdagen.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Märkt med:

Sören (bakom spakarna) och ett väntande lemmeltåg vid midsommarängen…

Arbetsdagen
Kul att så många som 69 fastigheter kunde delta i arbetsdagen – bra kämpat allesammans! En mycket bra deltagarsiffra med hänsyn till den dystra väderprognosen. Men vi hade verkligen tur med ett lämpligt uppehåll precis då jobben skulle utföras.
De som blev avprickade kommer att få en rabatt på 200:- på kommande VA-faktura. Hör av dig om du misstänker att du inte blev avprickad.

Utbildning i Hjärt- och LungRäddning (HLR)
13 deltagare fick antingen nya eller uppfräschade kunskaper i HLR + lära sig handhavande av vår nyinförskaffade hjärtstartare. Denna finns monterad bakom en låst lucka på plats som meddelades på årststämman. Det är samma nyckel som till bastu, tennisskåp och bommar så det är bra om man i framtiden har den på sig. Saknar du nyckel så ta kontakt med vice-ordf Anders Bergquist (070-842 00 00). Vi riktar ett stort tack till Rolle som snickrat ett riktigt elegant HLR-skåp!
Alla som ville delta fick inte plats på HLR-kursen men om du anmäler ditt intresse nedan så ska vi försöka organisera en till när vi fått ihop 12 deltagare.

Får vi ihop 12 intressenter så ska vi försöka organisera en kurs till så småningom och vi siktar i så fall på en helgdag. Om du anmälde dig till förra tillfället men inte fick plats så är det bra om du anmäler dig igen för att påvisa förnyat intresse.
Anmälan är stängd.

Avläsning av enskilda vattenmätare och VA-faktura
Fjärravläsning av enskilda vattenmätare genomfördes av VA-gruppen som fick traska runt några kilometer (nyttigt!). Mätfilen är nu kassören tillhanda och VA-fakturan kan därmed skickas nästa helg. Tidsfristen kommer att vara satt till den sista november. I och med att förra avläsningstillfället skedde sista april så kommer denna fakturaperiod att täcka 5 månader (maj-sep). Vi påminner också om att det – vid försäljning av fastighet – är säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Fakturan kommer att skickas till registrerad fastighetsägare om inte annat särskilt överenskommits.

Nya brevlådor för Briggvägen

Nu finns ett nytt snyggt postlådeställ uppsatt på Galärstigen enligt vår ”Båstviken-style”.
De flesta hämtade ut sina nycklar under arbetsdagen men om du missade det, vänd dig till vice-ordf Anders Bergquist (070-842 00 00). Kostnad för brevlådorna kommer att läggas på kommande medlemsfakturering.

 
Jouravtalet för våra avloppspumpar upphör sista oktober
Styrelsen tecknade 2012 ett jouravtal med Roslagens VA-teknik AB för våra tryckavloppspumpar (de som finns på respektive tomt). Jouravtalet garanterade kort inställelsetid samt att reparatören hade med sig en utbytespump för snabb felahjälpning av den nödställde under tiden som dennes pump skickades till verkstad.
Roslagens VA-teknik AB har valt att säga upp avtalet och kommer helt att upphöra med service av LPS2000-pumpar. Styrelsen söker nu efter andra alternativ.

Ledningsröjning v41
Vattenfall kommer att påbörja underhållsröjning av ledningsgator under kraftledningarna i vecka 41. Det röjs 2m om vardera sidan av ledningen. Fällda träd och buskar tillhör markägaren (dvs samfälligheten om allmän mark och fasighetsägaren om på enskild tomt).

Och så fiberfrågan
Det finns vissa frågetecken avseende när IP Onlys stamfiber kommer att kunna nå vårt område och vi försöker få klarhet i detta. När vi ingick våra privata avtal med IP Only utlovades driftsättning före årsskiftet 2017/2018. Nu är det senaste beskedet att det blir ”till våren” men även det verkar kunna slira. Och huvudfrågan är hur mycket. Några månader klarar vi men om det blir frågan om en längre period – och här ser vi en uppenbar risk med alla marklovsavtal som måste till och möjliga överklaganden – så är det inte OK.
Styrelsens rekommendation är alltså att avvakta med ytterligare påskrifter och eventuella grävningar tills vi har fått en skriftlig och godtagbar utfästelse från IP Only.

Hösten är här!
Vi ser att fler och fler nyttjar vår grannsamverkans-app Coyards och det är utmärkt! Appen fungerar på både Android-telefoner, iPhone och fakstiskt även på PC och Mac! Läs mer här om hur du kommer igång. När mörkret nu faller så brukar trollen börja tassa. Så låt oss hjälpas åt att vara extra vaksamma.

Vänliga hösthälsningar från styrelsen

Märkt med: , , , , , , , ,

logga_transparent
Arbetsuppgifterna delas som vanligt ut vid starten kl. 10:00, samling vid föreningshuset. Det finns en hel del arbeten att göra även i år – kom mangrant!

Våra vanliga skötseljobb:

 • Rensning av hängrännor på sjöbodar, föreningshus och uthyrningsstugor
 • Städa runt bodarna och ta bort nedblåsta grenar
 • Upptagning av badstegar, bad- och vattenskidflottar, stängsel mm
 • Städning av föreningshuset, hyrstugor och bastu
 • Underhållsarbete och stängning av tennisbanan
 • Tvättning av vägskyltar
 • Slyröjning efter huvudvägarna och runt föreningshusen. Ta gärna med såg och kraftig sekatör.
 • Lägga ut jord på midsommarängen och så gräsfrön. Vi behöver ca 12-14st ”skottkärreförare” och krattor.

Denna gång behövs inga bilar med släp. Vi drar riset till vägkanten, uppsamling sker senare.

Glöm inte att ta med egen dricka, kan behövas när du jobbar!
Arbetsdagen avslutas kl. 14.00 med korv och dryck vid föreningshuset.
14.00-16.00 sker utbildlning i HLR & Hjärtstartare med max 12 deltagare. Anmäl dig här.

Kommande arbetsdagar:
Våren: Alltid sista lördagen i april, samtidigt hålls årsstämman och nästa är 28/4 2018
Hösten: Alltid första lördagen i oktober och nästa är 6/10 2018.

Ersättning: 200kr per arbetsdag och fastighet. Avräknas på kommande medlemsdebitering.

Styrelsen hälsar alla välkomna!

Vid månadsskiftet september/oktober (eller kanske rent utav på arbetsdagen) sker fjärravläsning av våra enskilda vattenmätare. VA-fakturan kommer därmed ut kring mitten på oktober och med minst 30 dagars betalningsfrist. I och med att förra avläsningstillfället skedde sista april så kommer denna fakturaperiod att täcka 5 månader (maj-sep).

Vi påminner också om att det – vid försäljning av fastighet – är säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare har du skyldighet att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg
761 94 Norrtälje

Eller via detta formulär (bästa alternativet).

Märkt med:

Fakturor
Fakturor

Nu har vi haft årsmöte samt avläsning av enskilda vattenmätare så det är dags för fakturering av 2017-års samfällighetsavgift samt VA för den gångna perioden.

Mätarställningarna som avlästes igår finns i denna tabell eller kan hämtas från denna sida där vi lägger all VA-statistik. Kom ihåg att från och med idag (30/4) så gäller nytt lösenord till hemsidan. Den fanns på kallelsen till årsttämman samt meddelades också igår under mötet. Om den förkommit så maila mig eller använd kontatformuläret.

Hur den fasta VA-avgiften beräknas kan man läsa om här men i korthet blir det som följer:

 • Faktureringsperioden är oktober 2016 t.o.m. april 2017 vilket är 7 månader
 • Fast avgift blir för 3 månader 2016 (med årsavgift 2.586) och 4 månader 2017 (med årsavgift 2.974) = 1.638:- per fastighet i GA7.
 • På samma sätt beräknas förbrukningskostnaden med ett prissnitt på 3 månader à 32,46 kr/m³ och 4 månader à 34,73 kr/m³. Det blir 33.76 kr/m³ gånger förbrukningen avrundat till närmaste krona.

Sammanfattningsvis blir det 6.588:- för helbetalande (GA1, GA2, GA3, GA5 & GA7) inkl. fast VA-avgift för perioden enligt ovan och där förbrukningskostnaderna tillkommer. Fakturan kommer ut om en vecka eller så och betalningsfristen kommer att vara 30 dagar.

På arbetsdagen deltog 66 fastigheter som berättigar till 200:- i avdrag på kommande faktura (och ett par hundralappar extra för bil/fyrhjuling med släp). Ett mycket bra deltagande som det sig brukar på våren och om vädret bjuder på, och det gjorde det. Om du tror att du inte blev avprickad så hör av dig.

Jag passar också på att meddela att rishögen kommer att flisas om en vecka eller två! Så passa på att fylla på nu för sen stänger den över sommaren så att vi inte får ett näste för ohyra.

Inkomna adressändringar kommer att åtgärdas inom närmsta dagar samt hemsidan ändras här och var för att återspegla de nya personvalen som gjordes på årsstämman. Protokoll från stämman kommer att bli tillgängligt om några veckor och aviseras då.

Med bästa önskningar om en fortsatt härlig Valborg!
Styrelsen genom Skattmasen

Märkt med: , , ,