Stadgar

Stadgar för Båtsvikens SFF kan hämtas här.

Dokument inför och protokoll från årsmöten

Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Glöm inte att ange fastighetsbeteckningen samt att skriva/underteckna med ditt namn.
Du kan skicka din skrivelse;

 • via mail till någon i styrelsen
 • via kontaktformuläret
 • genom att lägga den i föreningens brevlåda på Breviks sjöväg (fd Breviksvägen)
 • genom att posta den till adressen nedan:


Båtsvikens SFF
Breviks sjöväg 1
761 94 Norrtälje

Dokumenten nedan är lösenordsskyddade och öppnas i ett separat fönster (eller kan laddas ned till din dator genom att högerklicka och välja ”Spara som…”).


Årsstämman 2020 kommer att genomföras ”per capsulam” vilket innebär att styrelsen kommer att utarbeta ett förslag till årsstämmoprotokoll vilket kommer att publiceras här. Ett meddelande går ut när så sker. Medlemmarna får då några veckor på sig att inkomma med invändningar och enkel majoritet gäller. Därefter fastsälls protokollet.

 

  Märkt med:

  logga_transparent

   

  Årsstämma i Båtsvikens Samfällighetsförening
  Lördag 25 april 2020, Föreningshuset kl. 14.00

  Stämman genomförs per capsulam vilket innebär att styrelsen skriver ett förslag till årsstämmoprotokoll som sedan tillställs alla medlemmar (via mail eller post – samma preferens som för faktureringen. Medlemmar som inte använder mail/internet får också underlagen postade till sig).
  Medlemmarna har sedan några veckor på sig för att inkomma med invändningar där enkel majoritet gäller. Därefter fastställs protokollet. Vi kommer att förtydliga vad som gäller när protokollet görs tillgängligt.

  Förslag till dagordning:

  1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
  2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
  3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
  4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
  5. Fastställande av röstlängd
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive balans- och resultaträkning för 2019
  7. Revisionsberättelse för 2019
  8. Disponering av 2019-års resultat
  9. Ansvarsfrihet för styrelsen
  10. Inkomna motioner: Nummer 1 och Nummer 2
  11. Ersättning till styrelsen, värdar och revisorer för verksamhetsåret 2020
  12. Styrelsens budgetförslag samt förslag på debiteringslängd för verksamhetsåret 2020
  13. Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2020
  14. Val av revisorer och revisorssuppleant för verksamhetsåret 2020
  15. Val av värdar för:
   1. Bastu; 2st
   2. Föreningshus & uthyrningsstugor; 2st
   3. Tennis; 2st
   4. Hamnar och bryggor; 2st
   5. Vatten; 2st
   6. Vägar; 1st
   7. Grönområden; 3st
  16. Val av valberedning
  17. Övriga frågor:
   1. Grannsamverkan
   2. Årets midsommaraktiviteter: Skonertvägen
   3. Årets Båtsvikare 2020
  18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
  19. Mötet avslutas

  Årsstämmohandlingar finns att tillgå på hemsidan under Styrelseinfo/Stadgar & Årsstämmohandlingar (användarnamn & lösen krävs) och några ex. kommer att finnas i föreningslådan.

  OBS! Nytt lösenord till hemsidan (ändras dagen efter årsstämman) finns på kallelsen i PDF-format som du finner här. Samma lösenord gäller även för vårt WIFI i föreningshus och stugor.

  Bästa hälsningar från Styrelsen

  Information om föreningens medlemsdebiteringar:
  Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss registrerad fastighetsägare. Vid försäljning av fastigheten är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

  Som säljare är du skyldig att anmäla ägarbyte till:
  Båtsvikens Samfällighetsförening
  Breviks Sjöväg 1
  761 94 Norrtälje
  Eller via detta formulär (bästa alternativet).

  Märkt med:

  Här har vi samlat några bra-att-veta-saker till gamla och nya medlemmar i området.

  Förening, gemensamhetsanläggningar och områdets skötsel

  Båtsvikens hemsida (www.batsviken.se) samlar information om såväl områdets anläggningar som om själva föreningen och dess funktionärer.

  Samfällighetsföreningen har två arbetsdagar per år då man tillsammans underhåller området och dess anläggningar: Sista lördagen i april och första lördagen i oktober. Det är önskvärt att representanter för samtliga fastigheter deltar, dels för att det är mycket som behöver underhållas och dels därför att information om området förmedlas vid den inledande samlingen. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att lära känna övriga boende i området.

  Föreningens årsmöte äger rum i samband med arbetsdagen i april. Utöver styrelse har föreningen utsedda värdar för olika funktioner: stugvärdar, hamnvärdar, vattenvärdar, bastuvärdar, tennisvärdar, grönområdesvärdar och vägansvarig.

  Föreningsanläggningarna är:

  I och omkring din tomt

  För allas trevnad förväntas varje fastighetsägare hålla sin tomt välskött och inte använda den till upplagsplats för material eller skrot. Som hjälp för att hålla tomterna fina erbjuder samfälligheten en rishög i nedre delen av Täckholmsvägen, öppen från september till mitten av april, där alla kan lägga sina tomters bortröjda ris, men inte stubbar eller annat. Rishögen flisas sedan och blir till bränsle och kan till och med, om de som flisar inte hittar icke-tillåtet innehåll i högen, ge samfällighetsföreningen en liten intäkt.

  För att vattnet ska kunna rinna av vid snösmältning och kraftigt regn behöver dikena längs vägarna hållas öppna. Varje tomtägare ansvarar för att hålla sin del av diket fritt från sly och gräs.

  Var och en sköter sin egen tomt, men om man önskar fälla träd utanför tomtgränsen på samfällighetens mark måste man göra en förfrågan till styrelsen om detta. Eftersom området sköts enligt en skogsvårdsplan för att dess karaktär ska bevaras kan inte alltid trädfällning beviljas. Den fällning som beviljas på samfälld mark genomförs i föreningens regi, ej av den enskilde fastighetsägaren. Om man kapar grenar av samfällighetens träd eller fäller dem olovandes tar föreningen ut en straffavgift.

  Varje fastighetsägare har viss möjlighet att röja sly utanför den egna tomten. Detta gäller sly som är max manshög och har stam tunnare än 10 cm, men man får inte ta bort enar, ekar eller vildaplar. Konsultera helst någon i styrelsen före rensningen.

  Båtsvikens område är ett detaljplanerat område och 1 april – 30 september råder det eldningsförbud. Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna). Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

  Hamnen

  Varje fastighet som är delägare i GA5 disponerar en båtplats och delägarna i GA2 disponerar en sjöbod. Föreningens hamnvärdar fördelar båtplatserna efter djupgående och båtstorlek, och eventuella önskemål kan framföras till dem.

  Alla båtar vid hamnens bryggor ska vara försäkrade. Vid sjösättning är därför varje båtägare skyldig att uppvisa båtförsäkringsbevis för hamnvärd.

  Upptagning och sjösättning av större båtar sker med hjälp av inhyrd kranbil som kommer en gång på våren och en på hösten. Varje båtägare betalar själv för sin upptagning/sjösättning. För de större båtarna finns möjlighet till vinteruppställning på hamnplanen i slutet av Breviks sjöväg men man måste tala med någon av hamnvärdarna om placering av båten.

  För mindre båtar finns en ramp där båtkärror kan köras ned för att ta upp båtarna. Rampen är till för delägarna i GA5. Mindre båtar bör i första hand vinterförvaras på den egna tomten eller annan båtförvaringsplats. Om detta inte går behöver man tala med någon av hamnvärdarna om uppställningsplats på hamnplanen.

  Varje fastighet som är delägare i GA5 har nyckel till vägbommarna i hamnen, samma nyckel till bommen vid Täckholmsvägen som vid Breviks sjöväg, liksom till bastun. Bommarna ska hållas stängda och låsta. Ingen parkering av bilar får ske på hamnplan utan endast i och urlastning.

  Under båtsäsongen bevakas hamnen av frivilliga båtväktare. Alla är välkomna att hjälpa till. Se hemsidan för mer information.

  Bad

  I änden av varje flytbrygga i hamnen finns en badstege under säsongen. För småbarn finns en sandstrand nedanför midsommarängen i slutet av Breviks sjöväg.

  Vägar

  Hastigheten inom området är 30 km/tim. Det finns mycket barn och vilt i området så kör försiktigt!

  Alla vägar snöröjs på vintern men den egna uppfarten får man skotta själv. För frågor om väghållning eller snöröjning: tala med vägansvarig inom föreningen.

  Vatten och avlopp

  Med något undantag så är alla fastigheterna i området anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

  På varje tomt finns avstängningsventiler vid tomtgränsen. Varje tomt har också en avloppspump och varje fastighetsägare ansvarar själv för dennas skötsel. Dock finns information på hemsidan om vart man kan vända sig om man får problem med avloppspumpen och det finns en extra pump att låna tillfälligt.

  Vattenförbrukningen per fastighet avläses av föreningens vattenvärdar två gånger om året, i anslutning till arbetsdagarna. Föreningens kassör skickar därefter ut fakturor till varje fastighetsägare.

  Fiber

  Området är anslutet till IP Onlys öppna fiber och de allre flesta fastighetsägarna har valt att ansluta sig. TV, telefoni och Internettjänster tecknas av varje fastighetsägare för sig.
  Gäst-WIFI finns tillgängligt för medlemmarna i föreningshuset samt uthyrningsstugor.

  Grannsamverkan

  Grannsamverkan i området är organiserad genom en ansvarig per väg och appen Coyards används för informationsspridning om inbrott och skadegörelse.

  Firanden och festligheter

  Midsommarfirande med allt vad därtill hör arrangeras på midsommarängen i slutet av Breviks sjöväg. Ansvaret för arrangemanget faller på fastighetsägarna vid en väg i taget enligt ett rullande schema. Årets ansvariga väg beslutas formellt på årsmötet.

  GDPR

  Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter inom föreningen.

  Märkt med: , , , , , , , , , , , , , , ,

  God Fortsättning på er alla!

  Japp, Norrtälje Kommun gör det igen – ännu en rejäl höjning av VA-avgiften.

  Kubikmeterpriset höjs förvisso blygsamt från 34,75 kr/m³ till 35,00 kr/m³ vilket motsvarar en höjning på 0,7%. Men avseende den fasta avgiften så stiger den för oss från 3.214:-/år till 3.598:-/år vilket motsvarar en ökning på nästan 12%!!!

  Sedan vi anslöt oss 2011 till kommunalt VA så har alltså den fasta avgiften tredubblats… På den ”gamla goda tiden” så kostade kubikmetern 24,50 och den fasta kostnaden låg på 1.260:-/år.

  Inte för att vi blir gladare av det, men den fasta avgiften skulle faktiskt vara hela 7.532 kronor om vi vore anslutna till ”verksamhetsområde för kommunalt VA” istället för samfällt som vi är idag. Mer än dubbelt så dyrt alltså!

  I sanningens namn så är det ju så att vi också har en del kostnader för vårt samfällda ledningsnät (värdar, egna enskilda mätare samt mätarutrustning etc), men totalt sett så är det ändå väsentligt billigare än att vara ansluten via verksamhetsområde.

  Prisdetaljer finns att skåda på sidan för VA-kostnader eller klicka på diagrammet ovan.

  Och så en påminnelse, styrelsen har påbörjat budgetarbetet inför det nya verksamhetsåret och motioner ska vara styrelsen tillhanda innan februari månads utgång för att vi ska hinna behandla dessa innan sista mars. Då ska alla stämmounderlag vara klara.

  Bästa vinter(?)hälsningar,
  Styrelsen

  Märkt med: ,

  logga_transparent

   
  Årsstämma i Båtsvikens Samfällighetsförening
  Lördag 27 april 2019, Föreningshuset kl. 14.00

   

   
  OBS! Nytt lösenord till hemsidan finns på kallelsen i PDF-format som du finner här. Samma lösenord gäller även för vårt WIFI i föreningshus och stugor och ändras dagen efter årsstämman.

  Förslag till dagordning:

  1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
  2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
  3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
  4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
  5. Fastställande av röstlängd
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive balans- och resultaträkning för 2018
  7. Revisionsberättelse för 2018
  8. Disponering av 2018-års resultat
  9. Ansvarsfrihet för styrelsen
  10. Framställan från styrelsen och inkomna motioner
  11. Ersättning till styrelsen, värdar och revisorer för verksamhetsåret 2019
  12. Styrelsens budgetförslag samt förslag på debiteringslängd för verksamhetsåret 2019
  13. Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2019
  14. Val av revisorer och revisorssuppleant för verksamhetsåret 2019
  15. Val av värdar för:
   1. Bastu; 2st
   2. Föreningshus & uthyrningsstugor; 2st
   3. Tennis; 2st
   4. Hamnar och bryggor; 2st
   5. Vatten; 2st
   6. Vägar; 1st
   7. Grönområden; 3st (förslag att öka antalet från 2 till 3)
  16. Val av valberedning
  17. Information om Grannsamverkan samt val av kontaktombud
  18. Övriga frågor:
   • Information om frivillig spolning av avloppspumpar
   • Information om frivillig båtvakt
   • Numrering av bommar
   • Regler för användande av sjösättningsramp
   • Årets Båtsvikare 2019
  19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
  20. Mötet avslutas

  Årsstämmohandlingar finns att tillgå på hemsidan under Styrelseinfo/Stadgar & Årsstämmohandlingar (användarnamn & lösen krävs) och några ex. kommer att finnas i föreningslådan.

  Styrelsen hälsar alla välkomna!

  Information om föreningens medlemsdebiteringar:
  Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss registrerad fastighetsägare. Vid försäljning av fastigheten är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

  Som säljare är du skyldig att anmäla ägarbyte till:
  Båtsvikens Samfällighetsförening
  Breviks Sjöväg 1
  761 94 Norrtälje
  Eller via detta formulär (bästa alternativet).

  Märkt med:

  Vissa saker är lika säkra som att solen går upp varje dag… Nu är valåret över och Norrtälje Kommun höjer priset för Vatten & Avlopp igen!

  Det innebär att den fasta årsavgiften höjs från 2.974 till 3.214, dvs 240:- och motsvarande 8,1%. Lägre höjning än tidigare år och också med tanke på att 2018 låg still. Men i alla fall klart högre än KPI.
  Förbrukningsavgiften ligger i princip oförändrad.

  Detaljerna finns att skåda på sidan för VA-kostnader eller klicka på diagrammet ovan.
  Från och med 1.a januari 2019 återtar Norrtälje Kommun driftansvaret för VA från Veolia. Det innebär ingen skillnad för oss.

  Lugnet är i det närmaste återställt efter stormen Alfrida men än återstår mycket arbete inom vårt område. Det mest akuta fallen ska nu vara åtgärdade. Antalet skadade/fällda träd uppgår till ca 150 stycken, ej inräknat de som står eller stått på privata tomter… Det är ännu oklart om föreningens försäkring täcker avverkningskostnaderna, så det kan bli dyrt…

  Styrelsen har påbörjat budgetarbetet inför det nya verksamhetsåret. Årsstämman, som alltid hålls den sista lördagen i april (infaller den 27:e i år) närmar sig snabbt. Vi påminner om att motioner ska vara styrelsen tillhanda innan februari månads utgång för att vi ska hinna behandla dessa innan sista mars. Då ska alla stämmounderlag vara klara.

  Bästa vinterhälsningar,
  Styrelsen

  Märkt med: , ,

  Vi gratulerar Sören till Årets Båtsvikare 2018!

  Sören hade inte möjlighet att delta vid årsstämman som för övrigt förflöt utan dramatik. Så gott som alla förtroendevalda omvaldes. Det blev endast ett nyval i styrelsen, ett för våra stugor & föreningshus samt nyval av VA-värdar efter att de gamla tjänat troget under flera år. Tack alla som ställt upp och som ställer up! Utan alla dessa skulle Båtsvikens SFF inte vara den fina förening det är.

  Bilder från arbetsdagen kommer att publiceras om några dagar och protokollet från årsstämman kommer om några veckor.

   
  Från och med idag så gäller det nya lösenordet som förmedlades på årsstämman igår. Har du glömt det så hör av dig här.

  Trevlig långhelg!

  Märkt med: ,

  Om en vecka är det Årsstämma och dagen efter, dvs söndagen den 29:e april så byter vi lösenord på hemsidan.

  Det nya lösenordet finns i kallelsen till Årsstämman i PDF-format, (nuvarande användarnamn & lösen krävs för att öppna dokumentet).

  På årsstämman har vi också en ny punkt; ”GDPR”, eller Dataskyddsförordningen som träder i karft den 25:e maj. Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter inom Båtsvikens SFF här.

  Bästa vårhälsningar!

  Märkt med: