Välkommen till Båtsvikens hemsida. Här kan du som besökare läsa om vår förening. En del information är lösenordsskyddad och vänder sig bara till samfällighetens medlemmar. Har du tappat bort dina inloggningsuppgifter så kan du kontakta oss här.

Tanken är att samla både användbart och roligt på ett ställe. Ta för vana att alltid kasta ett öga på anslagstavlan för senaste nytt från styrelsen. Om du istället automatiskt vill få ett mail varje gång något publiceras så kan du ”prenumerera”. Skriv in din mailadress i avsett fält i kolumnen till höger så är det fixat! Det finns lite mer att läsa om detta på menyraden också.

Som medlem kan du göra egna inlägg med eller utan bilder och skriva kommentarer på olika ställen. Vi välkomnar bidrag till hemsidan, stora som små. Det kan röra sig om små berättelser, bilder eller annat nyttigt som t.ex. tips på bra hantverkare eller annat. Och så går det att ”gilla” både sidor och inlägg förstås!

Hälsningar från styrelsen!

Området

Rådmansö-Brevik fritidsområde utgörs av de gamla fastigheterna Brevik 1:7 och 1:2. Totalarealen är knappa 60 hektar inkl. 3,5 hektar vattenareal och innefattar huvudsakligen fastigheter på fastlandet söder om E18 och några norr om E18 (gamla Brevik) samt ett par öar. Båtsvikens Samfällighetsförening har 119 medlemmar där ca 25% är permanentboende.

Fritidsområdets första etapp, Brevik 1:7, exploaterades och försäljningen av tomter startade 1975. En andra etapp, Brevik 1:2, exploaterades 1982. År 2000 gjordes en Jubiléumsskrift som beskriver området. Här finns också en tomtoversikt upprättad i samband med anläggningsförrättningen av vårt gemensamma VA-nät (GA7).

Som en av de första områdena på Rådmansö genomfördes under 2010 en större entreprenad för att samfällt ansluta hela området till kommunalt vatten och avlopp. Våra egna vattenpumpar försattes i pension sista maj 2011. Bara ett par år därefter, den 20:e december 2013 tilldelades samtliga fastigheter inom 1:7 (”gamla” området) och 1:84 (”nya” området) utökad byggrätt. I korthet så innebär detta att byggrätterna i området utökas till 200 m² per fastighet, inklusive uthus. Tre byggnader per fastighet får uppföras. Byggnadshöjden blir 5 meter för huvudbyggnader samt 3 meter för uthus och komplementbyggnader. Högsta tillåtna takvinkel sätts till 45º. I övrigt behålls bestämmelserna från den gällande byggnadsplanen i området.

Nedan finns länkar till respektive dokument och planer på kommunens hemsida

I september 2018 blev hela området anslutet till IP Onlys öppna fiber. Nästan alla fastigheter valde att ansluta sig.

Våra gemensamhetsanläggningar

Syftet med samfällighetsföreningen är att förvalta våra gemensamhetsanläggningar, GA, enligt föreningens stadgar samt Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, och Lag (1773:1149) om anläggningar. Föreningen ska tillgodose medlemmarnas gemensamma bästa. Även medlemmars enskilda intressen beaktas i skälig omfattning. Samfälligheten består av fem gemensamhetsanläggningar, med nedan angiven omfattning och antal delägare:

  • GA1: Består av grönområden, gångvägar, föreningshus, uthyrningshus, tennisbana, badplats, bastu, boulebanor och fotbollsplan. Antalet delägare är 108 med lika andelstal vardera.
  • GA2: Anläggningen består av sjöbodar. Antalet delägare är 109 med lika andelstal.
  • GA3: Anläggningen består av vägar, brevlådeställ, parkeringsplatser, vänd– och mötesplatser inom Rådmansö–Brevik 1:7 och 1:84. Antalet delägare är 118.
  • GA5: Består av två bryggor (A+B) inom 1:7 området, 40,9 m resp. 52,9 m långa samt en brygga (C) inom 1:84 området med en längd av 52,4 m. Samtliga fastigheter inom 1:7 och 1:84 samt fastigheterna 1:8, 1:9 och 1:11 har en båtplats var. Antalet delägare är 74 + 37 = 111 st.
  • GA7: Anläggning bestående av ledningsnät för kommunalt vatten och avlopp med tillhörande delar (driftsatt våren 2011). 108 delägare + GA1.

En medlem i samfällighetsföreningen är den som äger en fastighet inom vårt område och som därigenom är delägare i en eller flera av de fem gemensamhetsanläggningarna (se ovan). Föreningens medlemmar har rösträtt enligt andelstalet i respektive gemensamhetsanläggnng. Vilka gemensamhetsanläggningar man är delägare i framgår av fastighetsregistret.

Som delägare är man skyldig att vara medlem i samfällighetsföreningen. Denna skyldighet skall meddelas av säljare till köpare i samband med försäljning av fastighet och likaså vilka eventuella skulder och tillgodohavanden som finns gentemot föreningen.
Vid förändrade ägarförhållanden ansvarar säljaren för att samfälligheten meddelas namn, adress och telefonnummer för ny eller tillkommande ägare (se formulär för adressändring). Har fastigheten flera delägare meddelas föreningen EN informationsmottagare för föreningsmeddelanden. Tillika är fastighetsägare skyldiga att meddela adressändring och/eller byte av informationsmottagare.

Årsstämma och styrelse

Årsstämma hålls i regel sista lördagen i april. Kallelse till årsstämman anslås på hemsidan samt på tavlan för föreningsmeddelanden nere vid bastun. Under löpande år svarar styrelsen för förvaltningen av samfälligheten. Inom styrelsen utses handläggare som har det närmaste ansvaret för driften av respektive gemensamhetsanläggning.
Styrelsen publicerar kontinuerligt notiser och information på hemsidans Anslagstavla samt referat från styrelsemöten.

Arbetsdagar

Vi har två arbetsdagar om året till vilka samtliga medlemmar välkomnas. Med dessa gemensamma insatser kan vi hålla kostnaderna nere vad avser skötsel av våra gemensamma anläggningar. Arbetsdagarna infaller normalt sista lördagen i april (samma dag som Årsstämman) samt första lördagen i oktober. Arbetet leds av värdarna för respektive GA (gemensamhetsanläggning).

Avgifter

Varje GA utgör en egen resultatenhet och budget samt debitering fastställs på årsstämman. Samfällighetens ekonomi redovisas fortlöpande på denna sida. Medlemsfakturering sker vanligtvis i mitten på maj och kombineras då med debitering för vatten och avlopp för de två senaste kvartalen. En kompletterande VA-faktura för de resterande två kvartalen utställs normalt i början/mitten av oktober. Mer om hur VA-avgiften fastställs går att läsa här.

Märkt med:


Välkommen till Båtsvikens hemsida. Här kan du som besökare läsa om vår förening. En del information är lösenordsskyddad och vänder sig bara till samfällighetens medlemmar. Har du tappat bort dina inloggningsuppgifter så kan du kontakta oss här.

Tanken är att samla både användbart och roligt på ett ställe. Ta för vana att alltid kasta ett öga på anslagstavlan för senaste nytt från styrelsen. Om du istället automatiskt vill få ett mail varje gång något publiceras så kan du ”prenumerera”. Skriv in din mailadress längst ned till höger på denna sida så är det fixat! Det finns lite mer att läsa om detta på menyraden också.

Som medlem kan du göra egna inlägg med eller utan bilder och skriva kommentarer på olika ställen. Vi välkomnar bidrag till hemsidan, stora som små. Det kan röra sig om små berättelser, bilder eller annat nyttigt som t.ex. tips på bra hantverkare eller annat. Och så går det att ”gilla” både sidor och inlägg förstås!

Hälsningar från styrelsen!

Märkt med:

Efter att ha påtalat för Trafikverket att den nya infartsskylten skymde sikten (se tidigare inlägg) så har de raskt flyttat densamma till ett mycket bättre ställe.

I serien nedan visar den första bilden den ursprungliga placeringen och de två andra hur det ser ut idag.

Tack så mycket Trafikverket!

Märkt med: , ,

vägskylt

Ingen som besökt Båtsviken i helgen har väl lyckats missa den nya (stora och fina) infartsskylten till området. Den kom upp i fredags och och krävde tydligen en hel apparat med avstängd körbana, koner, bumperbil och allt annat. Själv tycker jag att det ser riktigt bra ut och blev så paff när jag kom körandes att jag höll på att missa att svänga av. För mycket myror i huvudet… Det finns en likande skylt på andra sidan vägen som man ser när man kommer från Kapellskär (man kan skymta den längst till vänster i bilden).

MEN, när man kommer från området och ska svänga ut på E18 så skymmer skylten sikten något. Man har fri sikt till vänster innan man stannar och kan också se om man kör så långt man kan fram till stopplinjen. Men det är inte optimalt. Vi kommer att skriva till Trafikverket och be dem flytta skylten något.

vägskylt

Sedan har vi nu fått ett nytt vägnamn. Eftersom utryckningstjänsten inte tillåter dubletter inom samma kommun (ort?) och att det redan fanns en Breviksvägen, så har vi fått byta. På den andra Breviksvägen fanns redan ett antal olika fastigheter varvid de ”vann”. Det nya namnet är nu Breviks sjöväg. De addresser som påverkas är;

  • Föreningen får adressen Breviks sjöväg 1, 761 94 Norrtälje
  • Föreningshuset; Breviks sjöväg 15
  • Stugorna; Breviks sjöväg 17 (bra att veta om någon gäst vill eftersända post)

 
Det var allt för denna gång!
Skattmasen tillika webtrixaren

Märkt med: , , ,