Här har vi samlat några bra-att-veta-saker till gamla och nya medlemmar i området.

Förening, gemensamhetsanläggningar och områdets skötsel

Båtsvikens hemsida (www.batsviken.se) samlar information om såväl områdets anläggningar som om själva föreningen och dess funktionärer.

Samfällighetsföreningen har två arbetsdagar per år då man tillsammans underhåller området och dess anläggningar: Sista lördagen i april och första lördagen i oktober. Det är önskvärt att representanter för samtliga fastigheter deltar, dels för att det är mycket som behöver underhållas och dels därför att information om området förmedlas vid den inledande samlingen. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att lära känna övriga boende i området.

Föreningens årsmöte äger rum i samband med arbetsdagen i april. Utöver styrelse har föreningen utsedda värdar för olika funktioner: stugvärdar, hamnvärdar, vattenvärdar, bastuvärdar, tennisvärdar, grönområdesvärdar och vägansvarig.

Föreningsanläggningarna är:

På och omkring din tomt

För allas trevnad förväntas varje fastighetsägare hålla sin tomt välskött och inte använda den till upplagsplats för material eller skrot. Som hjälp för att hålla tomterna fina erbjuder samfälligheten en rishög i nedre delen av Täckholmsvägen, öppen från september till mitten av april, där alla kan lägga sina tomters bortröjda ris, men inte stubbar eller annat. Rishögen flisas sedan och blir till bränsle och kan till och med, om de som flisar inte hittar icke-tillåtet innehåll i högen, ge samfällighetsföreningen en liten intäkt.

För att vattnet ska kunna rinna av vid snösmältning och kraftigt regn behöver dikena längs vägarna hållas öppna. Varje tomtägare ansvarar för att hålla sin del av diket fritt från sly och gräs.

Var och en sköter sin egen tomt, men om man önskar fälla träd utanför tomtgränsen på samfällighetens mark måste man göra en förfrågan till styrelsen om detta. Eftersom området sköts enligt en skogsvårdsplan för att dess karaktär ska bevaras kan inte alltid trädfällning beviljas. Den fällning som beviljas på samfälld mark genomförs i föreningens regi, ej av den enskilde fastighetsägaren. Om man kapar grenar av samfällighetens träd eller fäller dem olovandes tar föreningen ut en straffavgift.

Varje fastighetsägare har viss möjlighet att röja sly utanför den egna tomten. Detta gäller sly som är max manshög och har stam tunnare än 10 cm, men man får inte ta bort enar, ekar eller vildaplar. Konsultera helst någon i styrelsen före rensningen.

Båtsvikens område är ett detaljplanerat område och 1 april – 30 september råder det eldningsförbud. Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna). Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

För detaljplanerat område gäller också Norrtälje kommuns föreksrifter vad avser skötsel av häckar och buskage i anslutning till våra vägar. Enligt plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Bygg- och miljönämnden får meddela förelägganden med stöd av plan- och bygglagen för att se till att det som är trafikfarligt blir undanröjt eller på annat sätt rättat. Beslut om förelägganden får förenas med vite. Se exempel på tillämpning nedan:


Hörntomt/bor i gatukorsning

Om din tomt ligger intill en gatukorsning ska du se till att växtligheten inte blir högre än 0,8 m över körbanan (0,7 m över eventuell gångbana) i en sikttriangel som sträcker sig 10 m åt vardera hållet.
Täta staket bör heller inte överstiga 0,8 m höjd.
Gå gärna ut och kontrollera en gång om året.

 

 


Utfart mot gata

Om du har utfart mot gatan ska du se till att växtligheten inte blir högre än 0,8 m över kör-banan (0,7 m över gångbanan) i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 m åt vardera hållet.

 

 

 

Hamnen

Varje fastighet som är delägare i GA5 disponerar en båtplats och delägarna i GA2 disponerar en sjöbod. Föreningens hamnvärdar fördelar båtplatserna efter djupgående och båtstorlek, och eventuella önskemål kan framföras till dem.

Alla båtar vid hamnens bryggor ska vara försäkrade. Vid sjösättning är därför varje båtägare skyldig att uppvisa båtförsäkringsbevis för hamnvärd.

Upptagning och sjösättning av större båtar sker med hjälp av inhyrd kranbil som kommer en gång på våren och en på hösten. Varje båtägare betalar själv för sin upptagning/sjösättning. För de större båtarna finns möjlighet till vinteruppställning på hamnplanen i slutet av Breviks sjöväg men man måste tala med någon av hamnvärdarna om placering av båten.

För mindre båtar finns en ramp där båtkärror kan köras ned för att ta upp båtarna. Rampen är till för delägarna i GA5. Mindre båtar bör i första hand vinterförvaras på den egna tomten eller annan båtförvaringsplats. Om detta inte går behöver man tala med någon av hamnvärdarna om uppställningsplats på hamnplanen.

Varje fastighet som är delägare i GA5 har nyckel till vägbommarna i hamnen, samma nyckel till bommen vid Täckholmsvägen som vid Breviks sjöväg, liksom till bastun. Bommarna ska hållas stängda och låsta. Ingen parkering av bilar får ske på hamnplan utan endast i och urlastning.

Under båtsäsongen bevakas hamnen av frivilliga båtväktare. Alla är välkomna att hjälpa till. Se hemsidan för mer information.


Det är parkeringsförbud nere i hamnen. Endast i- och urlastning är tillåtet, använd parkeringsplatsen vid bodarna.

 

 

Bad

I änden av varje flytbrygga i hamnen finns en badstege under säsongen. För småbarn finns en sandstrand nedanför midsommarängen i slutet av Breviks sjöväg.

Vägar

Hastigheten inom området är 30 km/tim. Det finns mycket barn och vilt i området så kör försiktigt!
Alla vägar snöröjs på vintern men den egna uppfarten får man skotta själv. För frågor om väghållning eller snöröjning: tala med vägansvarig inom föreningen.

Grusvägen mellan Skutvägen och Täckholmsvägen är inte till för genomfart med personbilar. Den var tidigare igenbommad men vi öppnade den enkom för att underlätta för postiljonen i och med att vi också fick tillstånd att flytta brevlådorna till de placeringar de har idag. Vägens bärighet tillåter inte normal biltrafik och därmed så är det bara postbilen som får åka där.

 

Vatten och avlopp

Med något undantag så är alla fastigheterna i området anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

På varje tomt finns avstängningsventiler vid tomtgränsen. Varje tomt har också en avloppspump och varje fastighetsägare ansvarar själv för dennas skötsel. Dock finns information på hemsidan om vart man kan vända sig om man får problem med avloppspumpen och det finns en extra pump att låna tillfälligt.

Vattenförbrukningen per fastighet avläses av föreningens vattenvärdar två gånger om året, i anslutning till arbetsdagarna. Föreningens kassör skickar därefter ut fakturor till varje fastighetsägare.

Fiber

Området är anslutet till IP Onlys öppna fiber och de allre flesta fastighetsägarna har valt att ansluta sig. TV, telefoni och Internettjänster tecknas av varje fastighetsägare för sig.
Gäst-WIFI finns tillgängligt för medlemmarna i föreningshuset samt uthyrningsstugor.

Grannsamverkan

Grannsamverkan inom området är organiserad genom en ansvarig per väg och appen Coyards används för informationsspridning och rapportering av iakttagelser.

Firanden och festligheter

Midsommarfirande med allt vad därtill hör arrangeras på midsommarängen nere vid vattnet. Ansvaret för arrangemanget faller på fastighetsägarna vid en väg i taget enligt ett rullande schema. Årets ansvariga väg beslutas formellt på årsmötet.
Därtill förekommer spontana grillningar vid vår utegrill bakom bastun.

GDPR

Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter inom föreningen.

Märkt med: , , , , , , , , , , , , , , ,

Alla medlemmar i GA5 (111 st) har tillgång till en båtplats på endera brygga A, B eller C. Bryggorna A & B ligger inom område 1:7 (gamla området) och brygga C inom område 1:84 (nya området). Bryggorna är mellan 40-50 meter långa.

Brygga A
Brygga A

De flesta behåller sin båtplats år efter år men det är hamnvärdarna som fördelar dessa, beroende på båtens storlek/djupgående. Bryggorna tillhör samfälligheten men bommarna står medlemmarna för. Medlem som har bom vid bryggorna ska vid anmodan av bryggvärd flytta sin bom till anvisad plats. Det finns elström framdraget om man tillfälligt skulle behöva för reparation eller annat.

Vid brygga A finns en gästplats längst ut (öglor i bryggan + gästboj) och även en sjösättningsramp som är till för våra medlemmar (GA5), se bild nedan. För att förhindra obehörig trafik (och det har vi haft så till den graden att vi behövt reparera båtrampen) så är hamnområdet avspärrat med en låst bom. Till denna passar samma nyckel som går till bastun och alla Båtsvikens medlemmar har fått en egen (och den ska gå i arv mellan säljare och köpare). Skulle du sakna den eller behöva en ny så får du ta kontakt med styrelsen (i dagsläget är det ViceOrdf. som hanterar kopiering/tillhandahåller nycklarna).
Det är förbjudet att parkera nere vid hamnplan, denna får endast användas vid i och urlastning.

Sjösättningsramp med sjösättningsbrygga och hamnvakt.
Sjösättningsramp med sjösättningsbrygga och hamnvakt + vakthund.

Båtarna SKA vara försäkrade (småbåtar går ofta på hemförsäkringen). Försäkringsintyg uppvisas årligen till hamnvärdarna i samband med sjösättning. Vid skada på brygga eller andra båtar så blir man ersättningsskyldig.
Y-bommarna vid bryggorna ska tas upp innan isen lägger sig (eller lyftas upp över isen). Även här ansvarar bom-ägaren för eventuell skada vid islossningen.

Har du ytterligare frågor kan du kontakta våra hamnvärdar.

Märkt med:

Sören (bakom spakarna) och ett väntande lemmeltåg vid midsommarängen…

Arbetsdagen
Kul att så många som 69 fastigheter kunde delta i arbetsdagen – bra kämpat allesammans! En mycket bra deltagarsiffra med hänsyn till den dystra väderprognosen. Men vi hade verkligen tur med ett lämpligt uppehåll precis då jobben skulle utföras.
De som blev avprickade kommer att få en rabatt på 200:- på kommande VA-faktura. Hör av dig om du misstänker att du inte blev avprickad.

Utbildning i Hjärt- och LungRäddning (HLR)
13 deltagare fick antingen nya eller uppfräschade kunskaper i HLR + lära sig handhavande av vår nyinförskaffade hjärtstartare. Denna finns monterad bakom en låst lucka på plats som meddelades på årststämman. Det är samma nyckel som till bastu, tennisskåp och bommar så det är bra om man i framtiden har den på sig. Saknar du nyckel så ta kontakt med vice-ordf Anders Bergquist (070-842 00 00). Vi riktar ett stort tack till Rolle som snickrat ett riktigt elegant HLR-skåp!
Alla som ville delta fick inte plats på HLR-kursen men om du anmäler ditt intresse nedan så ska vi försöka organisera en till när vi fått ihop 12 deltagare.

Får vi ihop 12 intressenter så ska vi försöka organisera en kurs till så småningom och vi siktar i så fall på en helgdag. Om du anmälde dig till förra tillfället men inte fick plats så är det bra om du anmäler dig igen för att påvisa förnyat intresse.
Anmälan är stängd.

Avläsning av enskilda vattenmätare och VA-faktura
Fjärravläsning av enskilda vattenmätare genomfördes av VA-gruppen som fick traska runt några kilometer (nyttigt!). Mätfilen är nu kassören tillhanda och VA-fakturan kan därmed skickas nästa helg. Tidsfristen kommer att vara satt till den sista november. I och med att förra avläsningstillfället skedde sista april så kommer denna fakturaperiod att täcka 5 månader (maj-sep). Vi påminner också om att det – vid försäljning av fastighet – är säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Fakturan kommer att skickas till registrerad fastighetsägare om inte annat särskilt överenskommits.

Nya brevlådor för Briggvägen

Nu finns ett nytt snyggt postlådeställ uppsatt på Galärstigen enligt vår ”Båstviken-style”.
De flesta hämtade ut sina nycklar under arbetsdagen men om du missade det, vänd dig till vice-ordf Anders Bergquist (070-842 00 00). Kostnad för brevlådorna kommer att läggas på kommande medlemsfakturering.

 
Jouravtalet för våra avloppspumpar upphör sista oktober
Styrelsen tecknade 2012 ett jouravtal med Roslagens VA-teknik AB för våra tryckavloppspumpar (de som finns på respektive tomt). Jouravtalet garanterade kort inställelsetid samt att reparatören hade med sig en utbytespump för snabb felahjälpning av den nödställde under tiden som dennes pump skickades till verkstad.
Roslagens VA-teknik AB har valt att säga upp avtalet och kommer helt att upphöra med service av LPS2000-pumpar. Styrelsen söker nu efter andra alternativ.

Ledningsröjning v41
Vattenfall kommer att påbörja underhållsröjning av ledningsgator under kraftledningarna i vecka 41. Det röjs 2m om vardera sidan av ledningen. Fällda träd och buskar tillhör markägaren (dvs samfälligheten om allmän mark och fasighetsägaren om på enskild tomt).

Och så fiberfrågan
Det finns vissa frågetecken avseende när IP Onlys stamfiber kommer att kunna nå vårt område och vi försöker få klarhet i detta. När vi ingick våra privata avtal med IP Only utlovades driftsättning före årsskiftet 2017/2018. Nu är det senaste beskedet att det blir ”till våren” men även det verkar kunna slira. Och huvudfrågan är hur mycket. Några månader klarar vi men om det blir frågan om en längre period – och här ser vi en uppenbar risk med alla marklovsavtal som måste till och möjliga överklaganden – så är det inte OK.
Styrelsens rekommendation är alltså att avvakta med ytterligare påskrifter och eventuella grävningar tills vi har fått en skriftlig och godtagbar utfästelse från IP Only.

Hösten är här!
Vi ser att fler och fler nyttjar vår grannsamverkans-app Coyards och det är utmärkt! Appen fungerar på både Android-telefoner, iPhone och fakstiskt även på PC och Mac! Läs mer här om hur du kommer igång. När mörkret nu faller så brukar trollen börja tassa. Så låt oss hjälpas åt att vara extra vaksamma.

Vänliga hösthälsningar från styrelsen

Märkt med: , , , , , , , ,

Apportträning med hund

Vi har gett tillstånd till apportträning (tiotalet tillfällen) på samfällighetens mark under en 12-månaders period. Varje träningspass är ca 1h långt och kommer att ske dagtid inom de markerade områdena (klicka på bilden för att förstora). Vid träningen använder man en apportkastare som är en liten handhållen apparat som skjuter iväg en apport ca 50 meter, som för hundens del ska simulera en fågel som flyger iväg. Efter detta är gjort, skickar man hunden att hämta apporten. Inga delar lämnas efter.

Ljudet låter som ett pistolskott och förvarning strax innan träningen börjar kommer att ske genom appen Coyards. Om du inte laddat ned Appen och anslutit dig till områdets meddelandelista så är det ett bra tillfälle att göra detta nu!

Båtvakt

Även om styrelsens framställan av båtvaktsplikt inte fick stöd av årsstämman så har en gruppering samordnad av Göran S etablerat en vaktlista och är igång sedan 1.a juni. Man önskar dock flera frivilliga för att bättre täcka upp eventuella vakanser. Tag kontakt med Göran S om du är intresserad att bidra!
Även här så kommer rapportering och larmlista att ske genom Coyards.

Bastun öppen för nyttjande utanför ordinarie lördagstider

Den nyrenoverade bastun har tilldragit sig uppmärksamhet (med all rätt) och fler vill nu nyttja den varvid lördagstiderna inte räcker till (och kanske inte passar alla). Bastun finansieras genom GA1 och alla dess medlemmar kan nyttja den fritt – oavsett tid. Rent praktiskt så ansvarar bastuvärdarna för den dagliga skötseln och bokning utanför ordinarie tid (lördagar 14:00-21:00) görs genom dem och med Ordförande som backup.

IP Only fiberdragning

Fortfarande har vi inte fått någon definitiv och detaljerad tidsplan från IP Only för vårt område. Det senaste beskedet är fortfarande att nätverket ska vara i drift senast vid årsskiftet. Dock så har fibergrävaren som ska utföra entreprenaden åt IP Only i Gräddö (One Oak Networks) tagit kontakt med vissa boende. Gräddö tillhör anslutningsområde Norra Västanvik och enligt ursprunglig plan så skulle de vara i drift under Q3 vilket också är vad grävaren hänvisat till. Vi tillhör område Spillersboda och ska enligt plan vara anslutna före årsskiftet. Med samma framförhållning så borde grävaren rimligen ta kontakt med oss under sensommaren/hösten.
Vi fortsätter dock att jaga IP Only på uppgifter för att skapa så god framförhållning som möjligt för alla fastighetsägare.

Hjärtstaren

Vi har ett par modeller som vi tittar närmare på. Planen är att hjärtstartaren anskaffas under juni och att skåpet där den ska låsas in blir byggt under sommaren. Vi kommer också att organisera några utbildningar i handhavande och HLR under sommaren. Vi återkommer med mer information om detta.

Helikopter i repris

På samma sätt som förra året så kommer det att erbjudas en liten flygtur med helikopter runt Rådmansö. Tiden är satt till 20:00 onsdagen den 12:e juli. Vi kommer att behöva få ihop ett litet gäng för att fälla midsommarstången (samma dag), annars kan inte helikoptern landa. Det kommer ett särskilt inlägg om detta längre fram.

Bästa sommarhälsningar från styrelsen!

Märkt med: , , ,

Vi tackar Rolle som snickrat upp ett snyggt staket runt flotten samt Mats F som fixat en ståtlig fågelskrämma. Kan också tilläggas idogt arbete med att skura bort måsarnas visitkort som vi nu hoppas kommer att förpassas till annan plats.

Se så fint det blev!

drake

Märkt med: ,

I helgen som gick hade styrelsen konferens vilket gav mer tid att penetrera ett antal ämnen. Referat från mötet kommer när protokollet justerats vilket sker i samband med nästa styrmöte som sammanfaller med arbetsdagen (4.e oktober).

Strandskylt
Här kommer några informationspunkter, högt som lågt (lämpliga delar kommer också att klistras in på de ställen de hör hemma);

 • Vi har fått en ny trevlig strandskylt som vi hoppas alla uppmärksammat.
 • Nya vägskyltar är nu uppsatta, eventuellt kommer dessa också att kompletteras med husnummer.
 • Det har varit diverse fel med belysningen vid hamnen som nu ska vara åtgärdade.
 • Boulebanorna är färdigställda med nytt grus + vibratorplatta. Samlingstid för spontanspel är torsdagar kl 17:00 (tror jag det var) vilket sammanfaller med instruktionstillfällen. Regler finns uppsatta vid banorna.
 • Vi förlänger försöksverksamheten med bokning av bastun alla dagar i veckan fram till sista december.
 • Sjösättningsrampen är i behov av reparation. Vi planerar för att byta plåtarna till en ny plåt/ramp men det blir inte förrän till våren.
 • Det finns mycket ved kvar längs med Breviks Sjöväg (främst på raksträckan ned mot bodarna). Envar är fri att förse sig, på arbetsdagen så körs det bort.
 • Flera båtägare har infört DNA-märkning av sina båtar och båtmotorer. Mer om detta här.
 • Det kommer att bli ett nytt brevlådeställ på Täckholmsvägen likt det som finns på Skutvägen. Mer info om det kommer senare.
 • Eftersom samfällighetens gamla vattenanläggning tagits ur bruk är envar fri att göra vad man vill med sin anslutning vid tomtgränsen (gräva ned/upp…)
 • Avläsning av enskilda vattenmätare kommer att ske vid månadssiftet. Mer information om detta kommer när datumet är bestämt.
 • VA-fakturering för perioden 1.a april – 30 september kommer ca 1-2 veckor efter arbetsdagen, dvs mot mitten av oktober.

 

Och så några påminnelser;

 • Alla fastighetsägare är skyldiga att hålla diket mot vägen utanför egen tomt fri från växtlighet/annat som kan hindra avrinning.
 • Bommarna står ofta olåsta – de ska vara låsta! Om olåst, så lås. Eftersom alla har fått nyckel så är det bara obehöriga som drabbas.
 • Båtägare rekommenderas att vara försäkrade (småbåtar går ofta på hemförsäkringen). Vid skada på brygga eller andra båtar så blir man ersättningsskyldig.
 • Y-bommarna vid bryggorna ska tas upp innan isen lägger sig (eller lyftas upp över isen). Även här ansvarar bom-ägaren för eventuell skada vid islossningen.

Styrelsen

Märkt med: , , , , ,

polisen

Båtmotorstölder

Det är dags att vara extra uppmärksam just nu och en månad framåt. I år (2014) har det stulits 16 båtmotorer i Norrtälje kommun mellan 1 juni till idag. Motsvarande period 2013 var det 15. Förra året 2013 stals det ytterligare 29 motorer fram till 1 oktober. Så det gäller att se upp och vara vaksam .

Ring gärna 114 14 om ni observerar något som inte verkar stämma.
Vid akuta fall/pågående brott, ring 112.
/ Lars, Polisen.

Se även Norrtäljepolisens hemsida på Facebook för aktuell information.

Märkt med: ,

polisen

Inbrottstjuvar använder sig av nya metoder


I semestertider brukar det vara fler inbrott än vanligt men i år är det ovanligt många. Den senaste tiden har vi märkt av att tjuvarna använder sig av en annorlunda metod.

Inbrottstjuvarna rekognoscerar och tar reda på vilka bostäder som kan vara mer lämpliga genom att lägga olika föremål på soptunnan eller framför ytterdörren. Har ingen lyft på soptunnelocket eller öppnat ytterdörren det senaste dygnet, kan tjuvarna lättare konstatera om ägarna är hemma eller bortresta.

Var uppmärksam och samverka med dina grannar, hjälp varandra att försvåra för tjuven!
Ring in tips till Polisen – telefon 114 14.
/ Lars, Polisen.

Se även Norrtäljepolisens hemsida på Facebook för aktuell information.

Märkt med: ,

polisen

TVÅ GRIPNA

Under gårdagen greps två personer på Strandvägen, Norrtälje. Detta efter att allmänheten tipsat polisen om att det var två personer som befann sig på båtbryggor samt att de inte verkade höra hemma där. Polisen åkte till platsen och kunde gripa personerna efter att två båtmotorer anträffats i deras fordon. Ett stort tack till er där ute som tipsar Polisen. Utredning pågår. / Lars, Polisen.

Se även Norrtäljepolisens hemsida på Facebook för aktuell information.

Kom ihåg att ni alltid kan ringa 114 14 och vid akuta fall 112.

Märkt med: ,

polisen

BÅTMOTORSTÖLDER

Då har det skett igen. Två st båtmotorer är tillgripna de senaste dagarna . Båda från Gummarö Strandväg. Var uppmärksam vilka personer och bilar som rör sig kring båthamnarna. Tipsa polisen om ni ser något misstänkt.

Se även Norrtäljepolisens hemsida på Facebook för aktuell information.

Kom ihåg att ni alltid kan ringa 114 14 och vid akuta fall 112.

Märkt med: ,