Kallelse till Årsstämma 29 april 2023

logga_transparent

 

Årsstämma i Båtsvikens Samfällighetsförening
Lördag 29 april 2023, Föreningshuset kl. 14.00.

 

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
 2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive resultat & balansräkning för 2022
 7. Revisionsberättelse för 2022
 8. Disponering av 2022-års resultat
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Framställan från styrelsen och inkomna motioner
 11. Ersättning till styrelsen, värdar och revisorer för verksamhetsåret 2023
 12. Styrelsens budgetförslag samt förslag på debiteringslängd för verksamhetsåret 2023
 13. Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2023 (valberedningens förslag)
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant för verksamhetsåret 2023 (valberedningens förslag)
 15. Val av värdar för 2023: (valberedningens förslag)
  1. Bastu
  2. Föreningshus & uthyrningsstugor
  3. Tennis
  4. Bryggor & båtplatser
  5. Vatten & avlopp
  6. Vägar
  7. Grönområden
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor:
  1. Frågan om bommar på områdets vägar
  2. Redogörelse för den nya skogsbruksplanen
  3. Redovisning av enkäten om föreningshuset
  4. Årets midsommaraktiviteter: Skutvägen
  5. Årets Båtsvikare 2023
 18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 19. Mötet avslutas

Detta är en tidig kallelse. Samtliga årsstämmohandlingar kommer senast 3 veckor före stämman att finnas på hemsidan under Styrelseinfo/Stadgar & Årsstämmohandlingar (användarnamn & lösen krävs) och några ex. kommer att finnas i föreningslådan.

OBS! Nytt lösenord till hemsidan (ändras dagen efter årsstämman) finns på kallelsen i PDF-format som du finner här. Samma lösenord gäller även för vårt WIFI i föreningshus och stugor.

Bästa hälsningar från Styrelsen

Information om föreningens medlemsdebiteringar:
Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss registrerad fastighetsägare. Vid försäljning av fastigheten är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare är du skyldig att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg 1
761 94 Norrtälje
Eller via detta formulär (bästa alternativet).