Kallelse till Årsstämma 30 april ’22

logga_transparent

 

Årsstämma i Båtsvikens Samfällighetsförening
Lördag 30 april 2022, Föreningshuset kl. 14.00.

 

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning
 2. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, inklusive balans- och resultaträkning för 2021
 7. Revisionsberättelse för 2021
 8. Disponering av 2021-års resultat
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Framställan från styrelsen och inkomna motioner
 11. Ersättning till styrelsen, värdar och revisorer för verksamhetsåret 2022
 12. Styrelsens budgetförslag samt förslag på debiteringslängd för verksamhetsåret 2022
 13. Val av ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för verksamhetsåret 2022 (valberedningens förslag)
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant för verksamhetsåret 2022 (valberedningens förslag)
 15. Val av värdar för: (valberedningens förslag)
  1. Bastu; 2st
  2. Föreningshus & uthyrningsstugor; 3st
  3. Tennis; 1st
  4. Hamnar och bryggor; 2st
  5. Vatten; 2st
  6. Vägar; 1st
  7. Grönområden; 2st
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor:
  1. Grannsamverkan, nu via Coyards
  2. Synpunkter från stämman om behov av uppfräschning av föreningshusets kök och toa
  3. Årets midsommaraktiviteter: Skonertvägen
  4. Årets Båtsvikare 2022
 18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 19. Mötet avslutas

Samtliga årsstämmohandlingar finns att tillgå på hemsidan under Styrelseinfo/Stadgar & Årsstämmohandlingar (användarnamn & lösen krävs) och några ex. kommer att finnas i föreningslådan.

OBS! Nytt lösenord till hemsidan (ändras dagen efter årsstämman) finns på kallelsen i PDF-format som du finner här. Samma lösenord gäller även för vårt WIFI i föreningshus och stugor.

Bästa hälsningar från Styrelsen

Information om föreningens medlemsdebiteringar:
Föreningen skickar ut räkningar på samfällighetsavgift och VA till hos oss registrerad fastighetsägare. Vid försäljning av fastigheten är det säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och ev. kostnader för indrivning.

Som säljare är du skyldig att anmäla ägarbyte till:
Båtsvikens Samfällighetsförening
Breviks Sjöväg 1
761 94 Norrtälje
Eller via detta formulär (bästa alternativet).