Grönområden

Rådmansö-Brevik fritidsområde utgörs av de gamla fastigheterna Brevik 1:7 och 1:2. Totalarealen är knappa 60 hektar inkl. 3,5 hektar vattenareal och innefattar huvudsakligen fastigheter på fastlandet söder om E18, ett par öar samt några fastigheter norr om E18 (gamla Brevik).

2013 antogs en ny Skogs- och grönområdesplan upprättad av Skogsstyrelsen. Syftet med planen är att få en lättskött skog med mark som är beväxt med träd i alla åldrar och dimensioner och en bibehållen skogskaraktär. Uppdateringsintervall för planen är c:a 10 år.

Varje år genomför vi gemensamma insatser på våra Arbetsdagar och utöver detta så tillkommer en del andra riktade åtgärder inom ramen för grönområdesplanen. Dessutom så ansvarar 2-3 grönområdesvärdar för den kontinuerliga skötseln av området enligt riktlinjer i denna förteckning.

Enskild gallring och trädfällning på samfällighetens mark är förbjudet utan styrelsens tillstånd och kan medföra viten.