Här har vi samlat några bra-att-veta-saker till gamla och nya medlemmar i området.

Förening, gemensamhetsanläggningar och områdets skötsel

Båtsvikens hemsida (www.batsviken.se) samlar information om såväl områdets anläggningar som om själva föreningen och dess funktionärer.

Samfällighetsföreningen har två arbetsdagar per år då man tillsammans underhåller området och dess anläggningar: sista lördagen i april och första lördagen i oktober. Det är önskvärt att representanter för samtliga fastigheter deltar, dels för att det är mycket som behöver underhållas och dels därför att information om området förmedlas vid den inledande samlingen. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att lära känna övriga boende i området.

Föreningens årsmöte äger rum i samband med arbetsdagen i april. Utöver styrelse har föreningen utsedda värdar för olika funktioner: stugvärdar, hamnvärdar, vattenvärdar, bastuvärdar, tennisvärdar, grönområdesvärdar och vägansvarig.

Föreningsanläggningarna är:

På och omkring din tomt

För allas trevnad förväntas varje fastighetsägare hålla sin tomt välskött och inte använda den till upplagsplats för material eller skrot. Som hjälp för att hålla tomterna fina erbjuder samfälligheten en rishög i nedre delen av Täckholmsvägen, öppen från september till mitten av april, där alla kan lägga sina tomters bortröjda ris, men inte stubbar eller annat. Rishögen flisas sedan och blir till bränsle och kan till och med, om de som flisar inte hittar icke-tillåtet innehåll i högen, ge samfällighetsföreningen en liten intäkt.

För att vattnet ska kunna rinna av vid snösmältning och kraftigt regn behöver dikena längs vägarna hållas öppna. Varje tomtägare ansvarar för att hålla sin del av diket fritt från sly och gräs.

Var och en sköter sin egen tomt, men om man önskar fälla träd utanför tomtgränsen på samfällighetens mark måste man göra en förfrågan till styrelsen om detta. Eftersom området sköts enligt en skogsvårdsplan för att dess karaktär ska bevaras kan inte alltid trädfällning beviljas. Den fällning som beviljas på samfälld mark genomförs i föreningens regi, ej av den enskilde fastighetsägaren. Om man kapar grenar av samfällighetens träd eller fäller dem olovandes tar föreningen ut en straffavgift.

Varje fastighetsägare har viss möjlighet att röja sly utanför den egna tomten om stammen är tunnare än 5 cm i ögonhöjd. Dock får man inte ta bort enar, ekar, vildaplar eller nypon. Konsultera helst någon i styrelsen före rensningen.

Båtsvikens område är ett detaljplanerat område och 1 april – 30 september råder det eldningsförbud. Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna). Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

För detaljplanerat område gäller också Norrtälje kommuns föreksrifter vad avser skötsel av häckar och buskage i anslutning till våra vägar. Enligt plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Bygg- och miljönämnden får meddela förelägganden med stöd av plan- och bygglagen för att se till att det som är trafikfarligt blir undanröjt eller på annat sätt rättat. Beslut om förelägganden får förenas med vite. Se exempel på tillämpning nedan:


Hörntomt/bor i gatukorsning

Om din tomt ligger intill en gatukorsning ska du se till att växtligheten inte blir högre än 0,8 m över körbanan (0,7 m över eventuell gångbana) i en sikttriangel som sträcker sig 10 m åt vardera hållet.
Täta staket bör heller inte överstiga 0,8 m höjd.
Gå gärna ut och kontrollera en gång om året.

 

 


Utfart mot gata

Om du har utfart mot gatan ska du se till att växtligheten inte blir högre än 0,8 m över kör-banan (0,7 m över gångbanan) i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 m åt vardera hållet.

 

 

 

Hamnen

Varje fastighet som är delägare i GA5 disponerar en båtplats och delägarna i GA2 disponerar en sjöbod. Föreningens hamnvärdar fördelar båtplatserna efter djupgående och båtstorlek, och eventuella önskemål kan framföras till dem.
Alla båtar vid hamnens bryggor ska vara försäkrade. Vid sjösättning är därför varje båtägare skyldig att uppvisa båtförsäkringsbevis för hamnvärd.
Här finns en liten skrift som sammanfattar vad som gäller och som kan vara lämplig att lämna till mäklaren i samband med försäljning av fastigheten.

Upptagning och sjösättning av större båtar sker med hjälp av inhyrd kranbil som kommer en gång på våren och en på hösten. Varje båtägare betalar själv för sin upptagning/sjösättning. För de större båtarna finns möjlighet till vinteruppställning på hamnplanen i slutet av Breviks sjöväg men man måste tala med någon av hamnvärdarna om placering av båten. Mindre båtar bör i första hand vinterförvaras på den egna tomten eller annan båtförvaringsplats. Om detta inte går behöver man tala med någon av hamnvärdarna om uppställningsplats på hamnplanen.

För mindre båtar finns en ramp där båtkärror kan köras ned för att ta upp båtarna. Rampen är till för delägarna i GA5.

Varje fastighet som är delägare i GA5 har nyckel till vägbommarna i hamnen, samma nyckel till bommen vid Täckholmsvägen som vid Breviks sjöväg, liksom till bastun. Bommarna ska hållas stängda och låsta. Ingen parkering av bilar får ske på hamnplan utan endast i och urlastning.

Under båtsäsongen bevakas hamnen av frivilliga båtväktare. Alla är välkomna att hjälpa till. Se hemsidan för mer information.


Det är parkeringsförbud nere i hamnen. Endast i- och urlastning är tillåtet, använd parkeringsplatsen vid bodarna.

 

 

Bad

I änden av varje flytbrygga i hamnen finns en badstege under säsongen. För småbarn finns en sandstrand nedanför midsommarängen i slutet av Breviks sjöväg.

Vägar

Hastigheten inom området är 30 km/tim. Det finns mycket barn och vilt i området så kör försiktigt!
Alla vägar snöröjs på vintern men den egna uppfarten får man skotta själv. För frågor om väghållning eller snöröjning: tala med vägansvarig inom föreningen.

Grusvägen mellan Skutvägen och Täckholmsvägen är inte till för genomfart med personbilar. Den var tidigare igenbommad men vi öppnade den enkom för att underlätta för postiljonen i och med att vi också fick tillstånd att flytta brevlådorna till de placeringar de har idag. Vägens bärighet tillåter inte normal biltrafik och därmed så är det bara postbilen och fyrhjulingar som får åka där.

 

Vatten och avlopp

Med något undantag så är alla fastigheterna i området anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

På varje tomt finns avstängningsventiler vid tomtgränsen. Varje tomt har också en avloppspump (LPS2000E) och varje fastighetsägare ansvarar själv för dennas skötsel. Dock finns information på hemsidan om vart man kan vända sig om man får problem med avloppspumpen och det finns en extra pump att låna tillfälligt.

Vattenförbrukningen per fastighet avläses av föreningens vattenvärdar två gånger om året, i anslutning till arbetsdagarna. Föreningens kassör skickar därefter ut fakturor till varje fastighetsägare.

Fiber

Området är anslutet till IP Onlys öppna fiber och de allre flesta fastighetsägarna har valt att ansluta sig. TV, telefoni och Internettjänster tecknas av varje fastighetsägare för sig.
Gäst-WIFI finns tillgängligt för medlemmarna i föreningshuset samt uthyrningsstugor.

Grannsamverkan

Föreningen använder appen Coyards för informationsspridning och rapportering av iakttagelser.

Firanden och festligheter

Midsommarfirande med allt vad därtill hör arrangeras på midsommarängen nere vid vattnet. Ansvaret för arrangemanget faller på fastighetsägarna vid en väg i taget enligt ett rullande schema. Årets ansvariga väg beslutas formellt på årsmötet.
Därtill förekommer spontana grillningar vid vår utegrill bakom bastun.

GDPR

Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter inom föreningen.

Grannsamverkan sker numera genom appen Coyards som erbjuder bättre möjligheter för alla att rapportera iakttagelser och delge information i realtid.


Så här ansluter du till informationsgruppen
BÅTSVIKEN GS” i appen COYARDS:

 

 1. Leta upp appen COYARDS via App Store eller Google Play (eller klicka nedan);

  Öppna applikationen i en webbläsare

  Hämta appen på App Store

  Hämta appen på Google play
 2. Starta appen och följ instruktionerna för att skapa ditt personliga konto
 3. När du fått igång ditt eget konto: sök efter gruppen ”BÅTSVIKEN GS”
  (hittas via menyn ”Grupper” -> ”Sök efter grupp”)
 4. Välj gruppen och skriv därefter in ditt för- och efternamn samt fastighetsbeteckning i meddelanderutan och skicka.
 5. Så snart namn och beteckning kontrollerats mot medlemsmatrikeln kommer ni att bli ”insläppta” i gruppen av gruppadministratören (i dagsläget huvudkontaktombuden)

 

En kort meny-guide:

Grupper: välj ”Mina grupper” och ”Båtsviken GS”: Här kan du se listan över alla som är med i informationsgruppen

Meddelanden: Här kan man skapa och skicka meddelanden till alla eller enskilda medlemmar i informationsgruppen om det finns behov. OBS! Händelser ska inte rapporteras in här! (se nästa punkt)

Händelser/Rapporter: Här hittar du kartöversikten och längst ned finns länk-listen för att rapportera in händelser eller observationer inom vårt område!

 

Mer information om app:ens övriga funktioner och finns att hitta på COYARDS egen hemsida coyards.se

Vi önskar er alla en
God Jul
och ett
Gott Nytt År!
Styrelsen

IP Only

Det är oklart hur det går med faktureringen från IP Only. Enligt information jag fått så har några personer fått den riktiga slutliga fakturan, dvs med avdrag för förseningen (och i förekommande fall också avdrag för egen grävning på tomten). Betalningsfristen var satt till 30 dagar. Några valde att dela upp sin betalning genom ett finansbolag men här har IP Only trätt in och löst det problemet på ett snyggt sätt.
Vissa har fått kreditfaktura avseende den ursprungliga och felaktiga fakturan emedan andra inte (ännu?). Själv fick jag min kreditering den 28/11 men inget annat sedan dess (det ”tar ett tag” säger IP Only). Bollen ligger hos dem så det är bara att vänta på att slutfakturan ska komma. Det kan vara bra att kolla i SPAM/skräpkorgen i sin mail så att inte fakturan ligger där och skvalpar. Känner man sig osäker så går det givetvis bra att själv ta kontakt med IP Only.

En liten sak som inte hör hit men som är relaterad till IP Only. I början av förra veckan så hade IP Only störningar i sitt nät. Prestandan var dålig och man kunde stundom tappa internetförbindelsen. Jag har inte fått det bekräftat men det berodde sannolikt på en avgrävd kabel som man kunde läsa om på deras hemsida. Därmed fick man tillfälligt styra om trafiken andra vägar. I helgen var dock allt återställt till det normala.

WIFI i föreningshuset och gässtugor

Nu finns gäst-WIFI som täcker bägge husen och en bra bit utanför. Hastigheten är 100/10 Mbit och borde räcka för att streama film eller lyssna på musik i samband med att man vistas i lokalerna, och givetvis för att läsa mail eller surfa runt.
Nätverket (SSID) heter ”Båtsvikens SFF Gästnät” och det är samma lösenord som för hemsidan (och ändras därmed vid varje årsstämma).
Observera att missbruk beivras. Trafiken övervakas varvid MAC-adress och enhetsnamn registreras. Olaglig/oetisk användning eller onormal förbrukning kommer att resultera i att enheten blockeras från nätet.
Vår GDPR-tillämpning har i och med detta uppdaterats.

Infartsskylten

 

Som många uppmärksammat så satte Trafikverket i oktober upp en felaktig infartsskylt till vårt område där det stod Håtöviken…

Det var många som blev lite vilsna där, inklusive besök som jag själv skulle ha…

Sedan några veckor så är rätt skylt åter på plats och därmed är ordningen återställd 🙂

 

 

Vattenpriser

Nu är valåret över(?) och Norrtälje Kommun höjer priset för Vatten & Avlopp igen… Kanske.
Det finns ett förslag på höjda avgifter för 2019 men ännu inget beslut. Så kanske blir det ingen höjning, eller också kommer den senare eller…

Antas förslaget så innebär det en höjning av den fasta årsavgiften från 2.974 till 3.214, dvs 240:- och motsvarande 8,1%. Lägre höjning än tidigare år och också med tanke på att 2018 låg still. Men i alla fall klart högre än KPI. Förbrukningsavgiften ligger i princip oförändrad.
Detaljerna finns att skåda på sidan för VA-kostnader.

Jouravtal

Vi har nu tecknat ett nytt jouravtal med Romans Markentreprenad AB (RoMark) som garanterar en kort inställelsetid ifall oturen skulle vara framme. Det kommer mera detaljer på hemsidan inom kort. Men tills dess så är dessa uppgifter bra att ha:

 • Kontaktperson: Erik Roman
 • Telefon: 0709-85 48 88
 • Mail: erik@romark.se

Grannsamverkan – Coyards

Vi är nu inne i den mörka säsongen och det blir svårare att se vilka som rör sig i området. Vi påminner om att använda Coyards-appen för rapportering av suspekta företeelser. Med den nås merparten av fastighetsägarna i Båtsviken blixtsnabbt.

Trivselregler

Styrelsen har tagit fram en sida med lite grundläggande information om föreningen och dess gemensamma anläggningar men också avseende allmän skötsel av den egna tomten mm. Sidan avses inte vara en pekpinne eftersom de allra flesta sköter sina tomter och diken alldeles utmärkt. Men för vissa så kan det agera som ett förtydligande eller en liten påminnelse.
Det finns delningknappar längst ned på sidan med vilka man kan skriva ut sidan eller mejla den till sig själv eller någon annan.

God Jul önskar Styrelsen!

Årets båtvaktsäsong började efter den gemensamma sjösättningen i maj och avslutades i samband med upptagningen för någon vecka sedan. Båtvaktarna har nu för andra säsongen i rad bidragit till att hålla tjuvarna borta från våra bryggor. Rent allmänt så har båtmotorstölderna minskat i vår region jämfört med förra året även om det fortfarande är alltjämt för många, men det rapporteras om en ökning i andra regioner: Sörmland, västkusten och Blekinge.
Kanske har den ökade bevakningen och bättre skydd av båtar och motorer medfört att tjyvligorna väljer andra områden som är enklare att ”jobba” i.

Våra tjugotal båtvaktare kommer att avsluta säsongen med en gemensam fest i föreningshuset lördag den 10 november kl 18:30. Vi kommer då också att skicka goda tankar till vår saknade båtvaktare Bosse som inte är med oss längre.

Ni som är intresserade av att nästa år bidra till en eller flera vaktnätter kan kontakta mig (goran.svensson51@outlook.com) eller bara dyka upp den 10:e november (meddela mig i så fall senast den 7/11 så att vi kan bereda lite extra plats med ev. tillbehör). Vi välkomnar fler som vill ta ansvar för vårt område. Det är en ganska liten men viktig insats man gör och schemaläggningen är både smart och flexibel och anpassas efter vakternas möjligheter att delta.

Dessutom utlovas oförglömligt fina upplevelser när natten är fin.
Båtvaktsamordnare Göran

Höstens VA-fakturor

Nu är äntligen höstens VA-fakturor klara! De som har anmält mailadress (kolla matrikeln) har redan fått dessa elektroniskt emedan jag för övriga måste inhandla fönsterkuvert och frimärken och köra lite tomteverkstad någon kväll… Slitigt… Räknar dock med att de ligger i lådan under de närmaste dagarna. Betalningsfristen är satt till 28:e november.
Det blev 61 deltagare på arbetsdagen och jag har dragit av den lilla rabatten för de som deltagit. Skulle du har missat avprickningen så hör av dig så ska jag rätta till det.

IP Only

Fortfarande inget nytt avseende våra fakturor men bollen ligger ju hos dem. Ska dock be dem kreditera utskickade fakturor så att det inte blir några problem även om jag har svart på vitt att utebliven betalning inte ger någon påföljd för oss. Och som jag sagt tidigare, håll slantarna redo för när den riktiga fakturan kommer så kanske det blir kortare än 30 dagars betalningsfrist. Jag kan tänka mig att IP Only är hyfsat intresserade av att få in sina pengar.

Ny vägskylt vid infarten!


 
Förutom fiberfrågan så är väl skylten det som orsakar flest reaktioner från medlemmarna. Tack Therese för bilden och ni andra för att ni spammar… 🙂

Vi har eller kommer att skicka en skrivelse till Trafikverket så att de fixar till detta. Till det roliga hör att på skylten när man kommer från Kapellskär så står det tydligen Båtsviken…

 

Glöggträff eller ej…

Vi har sedan 2013 organiserat Glöggträffar men har väl haft lite dålig uppslutning de två senaste åren. Vår ordförande lämnar gladeligen över stafettpinnen till nya krafter som kan åta sig att bevara denna tradition. Skattmästaren har medel för att täcka kostnaderna och kan prata med Webbmastern om att upprätta en inbjudan och formulär för anmälan. Hugade spekulanter anmodas kontakta endera Skattmästaren eller Webbmastern…

Vi går mot mörkare tider…

… och säsong för ovälkomna påhälsningar. Styrelsen uppmanar alla om att hålla uppsikt och att meddela observationer genom vår eminenta Grannsamverkansapp Coyards. Om du inte redan installerat den så gör det.

Herrelös båt

Styrelsens aktion gav tydligen utdelning för nu är det bara en båt kvar av cirka dussinet som söker ägare. Alla andra har blivit märkta eller omhändertagna av ägarna.
Flytetyget(?) i fråga går nu en dyster framtid till mötes om den inte räddas genom fastighetsbeteckning eljest får ny hemvist på annan plats… (Finns det en himmel för Herrelösa båtar???)

 

Nytt jouravtal för våra LPS-pumpar

Styrelsen har tecknat avtal med Romark för att sköta service och reparationer på våra avloppspumpar och med 24h inställelsetid. Mer information om detta kommer i ett separat inlägg.

Med bästa önskningar om en fortsatt trevlig höst!
Skattmästaren

Då var det dags att höja varningens flagg för säsongsrelaterade stölder igen. Med höstmörkret ökar de oönskade aktiviteterna i vår region och senaste veckan har återigen både Norrtäljepolisen och Norrtälje tidning rapporterat om flera händelser i kommunen och uppmanat till ökad uppmärksamhet.

Det här året har sett en generellt högre nivå av stölder än vanligt (se tidigare inlägg från mars i år) så det finns goda anledningar till ökad vaksamhet. Prata ihop er med grannarna om tillsyn och var gärna lite extra uppmärksamma när ni är ute i området. De som ännu inte har anslutit till vår informationsgrupp i appen COYARDS rekommenderas givetvis att göra det då aktuella och mer detaljerade händelser rapporteras där.

Läs mer om appen COYARDS och hitta nyttiga länkar och tips på förebyggande åtgärder på Grannsamverkanssidorna.

/Jenny

Apportträning med hund

Vi har gett tillstånd till apportträning (tiotalet tillfällen) på samfällighetens mark under en 12-månaders period. Varje träningspass är ca 1h långt och kommer att ske dagtid inom de markerade områdena (klicka på bilden för att förstora). Vid träningen använder man en apportkastare som är en liten handhållen apparat som skjuter iväg en apport ca 50 meter, som för hundens del ska simulera en fågel som flyger iväg. Efter detta är gjort, skickar man hunden att hämta apporten. Inga delar lämnas efter.

Ljudet låter som ett pistolskott och förvarning strax innan träningen börjar kommer att ske genom appen Coyards. Om du inte laddat ned Appen och anslutit dig till områdets meddelandelista så är det ett bra tillfälle att göra detta nu!

 

Båtvakt

Även om styrelsens framställan av båtvaktsplikt inte fick stöd av årsstämman så har en gruppering samordnad av Göran S etablerat en vaktlista och är igång sedan 1.a juni. Man önskar dock flera frivilliga för att bättre täcka upp eventuella vakanser. Tag kontakt med Göran S om du är intresserad att bidra!
Även här så kommer rapportering och larmlista att ske genom Coyards.

Bastun öppen för nyttjande utanför ordinarie lördagstider

Den nyrenoverade bastun har tilldragit sig uppmärksamhet (med all rätt) och fler vill nu nyttja den varvid lördagstiderna inte räcker till (och kanske inte passar alla). Bastun finansieras genom GA1 och alla dess medlemmar kan nyttja den fritt – oavsett tid. Rent praktiskt så ansvarar bastuvärdarna för den dagliga skötseln och bokning utanför ordinarie tid (lördagar 14:00-21:00) görs genom dem och med Ordförande som backup.

IP Only fiberdragning

Fortfarande har vi inte fått någon definitiv och detaljerad tidsplan från IP Only för vårt område. Det senaste beskedet är fortfarande att nätverket ska vara i drift senast vid årsskiftet. Dock så har fibergrävaren som ska utföra entreprenaden åt IP Only i Gräddö (One Oak Networks) tagit kontakt med vissa boende. Gräddö tillhör anslutningsområde Norra Västanvik och enligt ursprunglig plan så skulle de vara i drift under Q3 vilket också är vad grävaren hänvisat till. Vi tillhör område Spillersboda och ska enligt plan vara anslutna före årsskiftet. Med samma framförhållning så borde grävaren rimligen ta kontakt med oss under sensommaren/hösten.
Vi fortsätter dock att jaga IP Only på uppgifter för att skapa så god framförhållning som möjligt för alla fastighetsägare.

Hjärtstaren

Vi har ett par modeller som vi tittar närmare på. Planen är att hjärtstartaren anskaffas under juni och att skåpet där den ska låsas in blir byggt under sommaren. Vi kommer också att organisera några utbildningar i handhavande och HLR under sommaren. Vi återkommer med mer information om detta.

Helikopter i repris

På samma sätt som förra året så kommer det att erbjudas en liten flygtur med helikopter runt Rådmansö. Tiden är satt till 20:00 onsdagen den 12:e juli. Vi kommer att behöva få ihop ett litet gäng för att fälla midsommarstången (samma dag), annars kan inte helikoptern landa. Det kommer ett särskilt inlägg om detta längre fram.

Bästa sommarhälsningar från styrelsen!

Mellan kl 13 och 14 på arbetsdagen den 29 April får vi besök av vår kommunpolis och grannsamverkanskontakt Carola Wiklund från Norrtäljepolisen. Medan vi äter en välförtjänt korv eller två efter arbetet kommer hon bl.a. prata lite om vad man kan göra för att minska risken för båtrelaterade stölder. Kom och lyssna!

/Jenny

Denna sida är till för inrapportering av iakttagelser inom området för de som inte använder Coyards-appen. Den är främst framtagen för Grannsamverkan men det går utmärkt att också meddela annat (något trasigt, misstänkt läckage etc).

Var så noggrann som möjligt med din rapport;

 • När och var du gjort din observation
 • Vad du sett (en skåpbil, två personer till fots, en cyklist, …)
 • Och i förekommande fall; vad de gjorde när du såg dem

Kom ihåg att du alltid kan ringa 114 14 och vid akuta fall 112.

  Ditt namn (måste fyllas i)

  Mailadress (måste fyllas i)

  Telefonnumer (måste fyllas i):

  Är du medlem i Båtsviken? (måste fyllas i)

  JANEJ

  Ditt meddelande (måste fyllas i)

  Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha