Här har vi samlat några bra-att-veta-saker till gamla och nya medlemmar i området.

Förening, gemensamhetsanläggningar och områdets skötsel

Båtsvikens hemsida (www.batsviken.se) samlar information om såväl områdets anläggningar som om själva föreningen och dess funktionärer.

Samfällighetsföreningen har två arbetsdagar per år då man tillsammans underhåller området och dess anläggningar: sista lördagen i april och första lördagen i oktober. Det är önskvärt att representanter för samtliga fastigheter deltar, dels för att det är mycket som behöver underhållas och dels därför att information om området förmedlas vid den inledande samlingen. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att lära känna övriga boende i området.

Föreningens årsmöte äger rum i samband med arbetsdagen i april. Utöver styrelse har föreningen utsedda värdar för olika funktioner: stugvärdar, hamnvärdar, vattenvärdar, bastuvärdar, tennisvärdar, grönområdesvärdar och vägansvarig.

Föreningsanläggningarna är:

På och omkring din tomt

För allas trevnad förväntas varje fastighetsägare hålla sin tomt välskött och inte använda den till upplagsplats för material eller skrot. Som hjälp för att hålla tomterna fina erbjuder samfälligheten en rishög i nedre delen av Täckholmsvägen, öppen från september till mitten av april, där alla kan lägga sina tomters bortröjda ris, men inte stubbar eller annat. Rishögen flisas sedan och blir till bränsle och kan till och med, om de som flisar inte hittar icke-tillåtet innehåll i högen, ge samfällighetsföreningen en liten intäkt.

För att vattnet ska kunna rinna av vid snösmältning och kraftigt regn behöver dikena längs vägarna hållas öppna. Varje tomtägare ansvarar för att hålla sin del av diket fritt från sly och gräs.

Var och en sköter sin egen tomt, men om man önskar fälla träd utanför tomtgränsen på samfällighetens mark måste man göra en förfrågan till styrelsen om detta. Eftersom området sköts enligt en skogsvårdsplan för att dess karaktär ska bevaras kan inte alltid trädfällning beviljas. Den fällning som beviljas på samfälld mark genomförs i föreningens regi, ej av den enskilde fastighetsägaren. Om man kapar grenar av samfällighetens träd eller fäller dem olovandes tar föreningen ut en straffavgift.

Varje fastighetsägare har viss möjlighet att röja sly utanför den egna tomten om stammen är tunnare än 5 cm i ögonhöjd. Dock får man inte ta bort enar, ekar, vildaplar eller nypon. Konsultera helst någon i styrelsen före rensningen.

Båtsvikens område är ett detaljplanerat område och 1 april – 30 september råder det eldningsförbud. Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna). Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

För detaljplanerat område gäller också Norrtälje kommuns föreksrifter vad avser skötsel av häckar och buskage i anslutning till våra vägar. Enligt plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Bygg- och miljönämnden får meddela förelägganden med stöd av plan- och bygglagen för att se till att det som är trafikfarligt blir undanröjt eller på annat sätt rättat. Beslut om förelägganden får förenas med vite. Se exempel på tillämpning nedan:


Hörntomt/bor i gatukorsning

Om din tomt ligger intill en gatukorsning ska du se till att växtligheten inte blir högre än 0,8 m över körbanan (0,7 m över eventuell gångbana) i en sikttriangel som sträcker sig 10 m åt vardera hållet.
Täta staket bör heller inte överstiga 0,8 m höjd.
Gå gärna ut och kontrollera en gång om året.

 

 


Utfart mot gata

Om du har utfart mot gatan ska du se till att växtligheten inte blir högre än 0,8 m över kör-banan (0,7 m över gångbanan) i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 m åt vardera hållet.

 

 

 

Hamnen

Varje fastighet som är delägare i GA5 disponerar en båtplats och delägarna i GA2 disponerar en sjöbod. Föreningens hamnvärdar fördelar båtplatserna efter djupgående och båtstorlek, och eventuella önskemål kan framföras till dem.
Alla båtar vid hamnens bryggor ska vara försäkrade. Vid sjösättning är därför varje båtägare skyldig att uppvisa båtförsäkringsbevis för hamnvärd.
Här finns en liten skrift som sammanfattar vad som gäller och som kan vara lämplig att lämna till mäklaren i samband med försäljning av fastigheten.

Upptagning och sjösättning av större båtar sker med hjälp av inhyrd kranbil som kommer en gång på våren och en på hösten. Varje båtägare betalar själv för sin upptagning/sjösättning. För de större båtarna finns möjlighet till vinteruppställning på hamnplanen i slutet av Breviks sjöväg men man måste tala med någon av hamnvärdarna om placering av båten. Mindre båtar bör i första hand vinterförvaras på den egna tomten eller annan båtförvaringsplats. Om detta inte går behöver man tala med någon av hamnvärdarna om uppställningsplats på hamnplanen.

För mindre båtar finns en ramp där båtkärror kan köras ned för att ta upp båtarna. Rampen är till för delägarna i GA5.

Varje fastighet som är delägare i GA5 har nyckel till vägbommarna i hamnen, samma nyckel till bommen vid Täckholmsvägen som vid Breviks sjöväg, liksom till bastun. Bommarna ska hållas stängda och låsta. Ingen parkering av bilar får ske på hamnplan utan endast i och urlastning.

Under båtsäsongen bevakas hamnen av frivilliga båtväktare. Alla är välkomna att hjälpa till. Se hemsidan för mer information.


Det är parkeringsförbud nere i hamnen. Endast i- och urlastning är tillåtet, använd parkeringsplatsen vid bodarna.

 

 

Bad

I änden av varje flytbrygga i hamnen finns en badstege under säsongen. För småbarn finns en sandstrand nedanför midsommarängen i slutet av Breviks sjöväg.

Vägar

Hastigheten inom området är 30 km/tim. Det finns mycket barn och vilt i området så kör försiktigt!
Alla vägar snöröjs på vintern men den egna uppfarten får man skotta själv. För frågor om väghållning eller snöröjning: tala med vägansvarig inom föreningen.

Grusvägen mellan Skutvägen och Täckholmsvägen är inte till för genomfart med personbilar. Den var tidigare igenbommad men vi öppnade den enkom för att underlätta för postiljonen i och med att vi också fick tillstånd att flytta brevlådorna till de placeringar de har idag. Vägens bärighet tillåter inte normal biltrafik och därmed så är det bara postbilen och fyrhjulingar som får åka där.

 

Vatten och avlopp

Med något undantag så är alla fastigheterna i området anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

På varje tomt finns avstängningsventiler vid tomtgränsen. Varje tomt har också en avloppspump (LPS2000E) och varje fastighetsägare ansvarar själv för dennas skötsel. Dock finns information på hemsidan om vart man kan vända sig om man får problem med avloppspumpen och det finns en extra pump att låna tillfälligt.

Vattenförbrukningen per fastighet avläses av föreningens vattenvärdar två gånger om året, i anslutning till arbetsdagarna. Föreningens kassör skickar därefter ut fakturor till varje fastighetsägare.

Fiber

Området är anslutet till IP Onlys öppna fiber och de allre flesta fastighetsägarna har valt att ansluta sig. TV, telefoni och Internettjänster tecknas av varje fastighetsägare för sig.
Gäst-WIFI finns tillgängligt för medlemmarna i föreningshuset samt uthyrningsstugor.

Grannsamverkan

Föreningen använder appen Coyards för informationsspridning och rapportering av iakttagelser.

Firanden och festligheter

Midsommarfirande med allt vad därtill hör arrangeras på midsommarängen nere vid vattnet. Ansvaret för arrangemanget faller på fastighetsägarna vid en väg i taget enligt ett rullande schema. Årets ansvariga väg beslutas formellt på årsmötet.
Därtill förekommer spontana grillningar vid vår utegrill bakom bastun.

GDPR

Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter inom föreningen.

Nedan återges några alternativ för hur man kan gå tillväga om man har problem med sin tryckavloppspump, t.ex. att den larmar eller inte fungerar tillfredsställande. Reservpump finns att låna av föreningen (vi har 2 som står i pumphuset) om de inte redan är utlånade till andra föreningsmedlemmar. Vattenvärdarna kan hjälpa till med att kolla om den finns på plats.

1. Anlita servicetekniker
Ring Noah Carlsson på ROMARK på 070-441 09 02 (alternativt ring Erik Roman på 070-985 48 88 eller maila honom på erik@romark.se) så hjälper de dig, oftast inom ett dygn. Förutom åtgårder på själva pumpen så kan Romark även gräva upp och byta backventil ifall denna skulle ha fallerat. På deras hemsida finns också ett kontaktformulär man kan använda.

Om pumpen (LPS2000E från Skandinavisk Kommunalteknik) skulle ha brakat ihop helt och vara utom räddning så erbjuder Romark ett pumpalternativ från Flygt (DXG Plus) till ungefär samma pris som en LPS2000E. Flygt DXG Plus är lite modernare och har bättre skärande egenskaper men klarar inte samma höga arbetstryck som LPS2000E. Styrelsen tar inget ansvar för att Flygts pump fungerar i vårt avloppsnät utan det är upp till berörd fastighetsägare att prova om trycket räcker (vilket varierar beroende på var fastigheten ligger).

2. Gör det mesta själv
Om du orkar få upp pumpen (kanske med lite hjälp) så kan du själv transportera den till Skandinavisk Kommunaltekniks verkstad i Arninge.
OBS! Du måste alltid ringa först och boka tid på 08-544 407 90. Annars finns risken att du blir stående utanför… (Självfallet finns möjlighet att låna reservpumpen ändå, se punkten ovan.) När din LPS2000E är lagad så får du hämta den själv och återmontera den.

3. Byt ut mot en renoverad pump
KERO pump i Södertälje erbjuder en utbytesservice. Det går till så att du får en helrenoverad pump från dem samtidigt som du lämnar in din egen. Du får sedan betala vad det kostar dem att återställa din pump till nära nyskick (alla slitdelar byts ut). Du får inte tillbaka din pump utan den införlivas därefter i deras utbytesservice och kommer andra kunder tillhanda.
Du kan antingen välja att ta upp din pump själv och åka med den till Södertälje eller också be dem att göra jobbet (men det blir givetvis dyrare). De har också en bil med slamsug.
Ring dem på 08-554 244 40 och kolla om de har någon LSP2000E inne och kom överens om vilken servicenivå du behöver.

OM DU LÅNAR FÖRENINGENS RESERVPUMP, SE TILL ATT GÖRA
RENT DEN ORDENTLIGT INNAN DEN LÄMNAS TILLBAKA!
OBS! Undvik att köra högtryckssprutan in där nivåavkännarna sitter (de svarta längsgående
plastkåporna på bägge sidor om pumpen). Där sitter pressostater som kan ta skada av högtrycksspruta.

Till sist några kompletterande råd:

 • Se till att pumpen är ordentligt isolerad från kylan
 • Håll myrorna borta!
 • Avloppspumpen har ett larm kopplat till en nivåmätare som tjuter när pumpen inte längre klarar att trycka ut spillvattnet (vad orsaken än är). Se till att ha detta larm monterat inom höravstånd! Man bör också prova larmet emellanåt för att kontrollera att det piper (testknappen sitter på ovansidan av styrlådan vid pumpen). Vid test så ska pumpen gå igång och larmet pipa. OBS – torrkör inte pumpen.
 • En normal körtid från att pumpen sätts igång av den övre nivåmätaren tills spillvattennivån når den lägre gränsen är ca 35-45 sekunder (ju kortare destu bättre). Om din pump snurrar längre så kan det vara tecken på att statorn och kanske skruven börjar blir slitna eller att motståndstrycket är högt.
 • Om du ska låta huset stå under en längre tid så är det lämpligt att runda av din vistelse med t.ex. en varm dusch för att pumpen ska ”spola rent” annat som annars sjunker till botten och sedimenterar.
 • Det är fördelaktigt att slamsuga avloppsbrunnen om/när pumpen repareras. Ofta kan man ta det på hemförsäkringen i samband med reparation.
 • Efter hand så blir det ofrånkomligt en del sedimentering i botten av brunnen som kan förkorta livslängd på skruv och stator. Det är kart lämpligt att göra rent och slamsuga emellanåt (kanske vart 5:e år?). Det går faktiskt att göra själv med en högtrycksspruta fäst på en stav/pinne (så att man kommer åt ordentligt) och en dränkbar pump förutsatt att man tappat i tillräckligt med färskvatten för att slammet ska ha pumpats ut.
 • Instruktionsfilm från Skandinavisk Kommunalteknik om hur man själv kan byta stator – om man nu känner för det. Ger i alla fall en bra inblick i pumpens konstruktion.
 • Det kan vara idé att se över sin hemförsäkring. Kolla om du har täckning för maskinskada, värdeminskning per år, självrisk etc. Det kan bli dyrt att laga pumpen eller att behöva byta den. (Reparation kostar allt mellan 10′-20′ och en ny pump ligger på cirka 30.000 + ev. transportkostnader/arbetstid för själva bytet på plats.)
 • Läs gärna igenom information om handhavande och skötsel på denna sida: Dokumentation om VA-anslutningen. Det står en hel del matnyttigt om funktion, drift och test.
 • Här finns flera andra intressanta instruktionsfilmer från Skandinavisk Kommunalteknik

Vi önskar er alla en
God Jul
och ett
Gott Nytt År!
Styrelsen

IP Only

Det är oklart hur det går med faktureringen från IP Only. Enligt information jag fått så har några personer fått den riktiga slutliga fakturan, dvs med avdrag för förseningen (och i förekommande fall också avdrag för egen grävning på tomten). Betalningsfristen var satt till 30 dagar. Några valde att dela upp sin betalning genom ett finansbolag men här har IP Only trätt in och löst det problemet på ett snyggt sätt.
Vissa har fått kreditfaktura avseende den ursprungliga och felaktiga fakturan emedan andra inte (ännu?). Själv fick jag min kreditering den 28/11 men inget annat sedan dess (det ”tar ett tag” säger IP Only). Bollen ligger hos dem så det är bara att vänta på att slutfakturan ska komma. Det kan vara bra att kolla i SPAM/skräpkorgen i sin mail så att inte fakturan ligger där och skvalpar. Känner man sig osäker så går det givetvis bra att själv ta kontakt med IP Only.

En liten sak som inte hör hit men som är relaterad till IP Only. I början av förra veckan så hade IP Only störningar i sitt nät. Prestandan var dålig och man kunde stundom tappa internetförbindelsen. Jag har inte fått det bekräftat men det berodde sannolikt på en avgrävd kabel som man kunde läsa om på deras hemsida. Därmed fick man tillfälligt styra om trafiken andra vägar. I helgen var dock allt återställt till det normala.

WIFI i föreningshuset och gässtugor

Nu finns gäst-WIFI som täcker bägge husen och en bra bit utanför. Hastigheten är 100/10 Mbit och borde räcka för att streama film eller lyssna på musik i samband med att man vistas i lokalerna, och givetvis för att läsa mail eller surfa runt.
Nätverket (SSID) heter ”Båtsvikens SFF Gästnät” och det är samma lösenord som för hemsidan (och ändras därmed vid varje årsstämma).
Observera att missbruk beivras. Trafiken övervakas varvid MAC-adress och enhetsnamn registreras. Olaglig/oetisk användning eller onormal förbrukning kommer att resultera i att enheten blockeras från nätet.
Vår GDPR-tillämpning har i och med detta uppdaterats.

Infartsskylten

 

Som många uppmärksammat så satte Trafikverket i oktober upp en felaktig infartsskylt till vårt område där det stod Håtöviken…

Det var många som blev lite vilsna där, inklusive besök som jag själv skulle ha…

Sedan några veckor så är rätt skylt åter på plats och därmed är ordningen återställd 🙂

 

 

Vattenpriser

Nu är valåret över(?) och Norrtälje Kommun höjer priset för Vatten & Avlopp igen… Kanske.
Det finns ett förslag på höjda avgifter för 2019 men ännu inget beslut. Så kanske blir det ingen höjning, eller också kommer den senare eller…

Antas förslaget så innebär det en höjning av den fasta årsavgiften från 2.974 till 3.214, dvs 240:- och motsvarande 8,1%. Lägre höjning än tidigare år och också med tanke på att 2018 låg still. Men i alla fall klart högre än KPI. Förbrukningsavgiften ligger i princip oförändrad.
Detaljerna finns att skåda på sidan för VA-kostnader.

Jouravtal

Vi har nu tecknat ett nytt jouravtal med Romans Markentreprenad AB (RoMark) som garanterar en kort inställelsetid ifall oturen skulle vara framme. Det kommer mera detaljer på hemsidan inom kort. Men tills dess så är dessa uppgifter bra att ha:

 • Kontaktperson: Erik Roman
 • Telefon: 0709-85 48 88
 • Mail: erik@romark.se

Grannsamverkan – Coyards

Vi är nu inne i den mörka säsongen och det blir svårare att se vilka som rör sig i området. Vi påminner om att använda Coyards-appen för rapportering av suspekta företeelser. Med den nås merparten av fastighetsägarna i Båtsviken blixtsnabbt.

Trivselregler

Styrelsen har tagit fram en sida med lite grundläggande information om föreningen och dess gemensamma anläggningar men också avseende allmän skötsel av den egna tomten mm. Sidan avses inte vara en pekpinne eftersom de allra flesta sköter sina tomter och diken alldeles utmärkt. Men för vissa så kan det agera som ett förtydligande eller en liten påminnelse.
Det finns delningknappar längst ned på sidan med vilka man kan skriva ut sidan eller mejla den till sig själv eller någon annan.

God Jul önskar Styrelsen!

Höstens VA-fakturor

Nu är äntligen höstens VA-fakturor klara! De som har anmält mailadress (kolla matrikeln) har redan fått dessa elektroniskt emedan jag för övriga måste inhandla fönsterkuvert och frimärken och köra lite tomteverkstad någon kväll… Slitigt… Räknar dock med att de ligger i lådan under de närmaste dagarna. Betalningsfristen är satt till 28:e november.
Det blev 61 deltagare på arbetsdagen och jag har dragit av den lilla rabatten för de som deltagit. Skulle du har missat avprickningen så hör av dig så ska jag rätta till det.

IP Only

Fortfarande inget nytt avseende våra fakturor men bollen ligger ju hos dem. Ska dock be dem kreditera utskickade fakturor så att det inte blir några problem även om jag har svart på vitt att utebliven betalning inte ger någon påföljd för oss. Och som jag sagt tidigare, håll slantarna redo för när den riktiga fakturan kommer så kanske det blir kortare än 30 dagars betalningsfrist. Jag kan tänka mig att IP Only är hyfsat intresserade av att få in sina pengar.

Ny vägskylt vid infarten!


 
Förutom fiberfrågan så är väl skylten det som orsakar flest reaktioner från medlemmarna. Tack Therese för bilden och ni andra för att ni spammar… 🙂

Vi har eller kommer att skicka en skrivelse till Trafikverket så att de fixar till detta. Till det roliga hör att på skylten när man kommer från Kapellskär så står det tydligen Båtsviken…

 

Glöggträff eller ej…

Vi har sedan 2013 organiserat Glöggträffar men har väl haft lite dålig uppslutning de två senaste åren. Vår ordförande lämnar gladeligen över stafettpinnen till nya krafter som kan åta sig att bevara denna tradition. Skattmästaren har medel för att täcka kostnaderna och kan prata med Webbmastern om att upprätta en inbjudan och formulär för anmälan. Hugade spekulanter anmodas kontakta endera Skattmästaren eller Webbmastern…

Vi går mot mörkare tider…

… och säsong för ovälkomna påhälsningar. Styrelsen uppmanar alla om att hålla uppsikt och att meddela observationer genom vår eminenta Grannsamverkansapp Coyards. Om du inte redan installerat den så gör det.

Herrelös båt

Styrelsens aktion gav tydligen utdelning för nu är det bara en båt kvar av cirka dussinet som söker ägare. Alla andra har blivit märkta eller omhändertagna av ägarna.
Flytetyget(?) i fråga går nu en dyster framtid till mötes om den inte räddas genom fastighetsbeteckning eljest får ny hemvist på annan plats… (Finns det en himmel för Herrelösa båtar???)

 

Nytt jouravtal för våra LPS-pumpar

Styrelsen har tecknat avtal med Romark för att sköta service och reparationer på våra avloppspumpar och med 24h inställelsetid. Mer information om detta kommer i ett separat inlägg.

Med bästa önskningar om en fortsatt trevlig höst!
Skattmästaren


DETTA JOURAVTAL HAR UPPHÖRT – se vad som gäller nu (uppdaterat 2020-11-01)

Den sista oktober 2017 upphörde det Jouravtal föreningen upprättade 2012 med Roslagens VA-teknik efter det att produktgarantin för våra tryckavloppspumpar LPS2000E hade gått ut. Skälet var att Roslagens VA-teknik helt skulle sluta med service av denna typ av pumpar.
Jouravtalet bekostades genom GA7 vilket påfördes medlemmar med inkopplad pump ca 375:- om året (totalt 39.000:-/år). Jouravtalet garanterade hyfsad inställelsetid samt att reparatören skulle ha med sig en reservpump för snabbt och tillfälligt byte samtidigt som den trasiga pumpen reparerades.

Styrelsen har letat efter ett serviceföretag villigt att erbjuda samma typ av tjänster men har inte hittat någon som kunnat ta ett totalansvar. Därför har en annan lösning tagits fram som så långt det går matchar vad vi haft tidigare.

 • Föreningen har införskaffat en egen LPS2000E-utbytespump som förvaras inom Båtsvikens område
 • Blidö Centralrör AB i Norrtälje är vår nya servicepartner
 • Kontaktperson: Kenneth Tärnsby, mail: bcror@telia.com, telefon 0176-819 60 eller 070-829 96 14
 • Priser: 500:- exkl. moms vardagar, 1.000:- exkl. moms övriga tider, 50:-/mil i reseersättning.
 • Det finns dessvärre inga garantier avseende inställelsetider!

Förfarandet vid serviceåtgärd är följande:

 1. Kontakta Blidö Centralrör och kom överens om tid för åtgärd
 2. I bästa fall kan Centralrör åtgärda felet på plats utan att pumpen behöver bytas
 3. Om byte behövs ombesörjer Centralrör detta med hjälp av föreningens reservpump
 4. Den felaktiga pumpen transporteras genom egen försorg eller genom Centralrör till Skandinavisk Kommunalteknik i Täby
 5. När den egna pumpen reparerats ska den transporteras tillbaka från Täby. Det kan man också lösa själv eller med hjälp av Centralrör
 6. Blidö Centralrör kontaktas igen för byte av pump
 7. Föreningens pump återställs efter bruk och magasineras inom området

Sedan det gamla jouravtalet upphörde har detta nya förfarande redan utnyttjats två gånger och det fungerar. Hur mycket det kostar beror på typ av haveri/reparation och är givetvis svårt att säga. Men räkna med att det går åt ett antal arbetstimmar och så transport på det samt själva lagningen av pumpen. Förhoppningsvis har man en hemförsäkring som även täcker maskinskador, om inte så är det kanske dags att se över det. (Om olyckan skulle vara framme, glöm inte att meddela servicefirman att de inte ska göra RUT/ROT-avdrag eftersom Skatteverket inte medger detta när ett försäkringsbolag betalar ut ersättning för en reparation.)

Läs mer om LPS2000 på sidan där vi samlat all dokumentation om VA-anslutningen.

God fortsättning önskar styrelsen

(OBS! DETTA AVTAL AVSLUTAS 2017-10-31 och Roslagens VA-teknik har också meddelat att de helt upphör med service av LPS2000E-pumpar. Styrelsen söker fn efter andra alternativ.)

Styrelsen har tecknat ett jouravtal med Roslagens VA-teknik AB för våra tryckavloppspumpar (de som finns på respektive tomt). Med detta avtal undviker vi extra start- och utryckningsavgifter samt garanteras en viss inställelsetid. Däremot debiteras kund fortfarande för nedlagd arbetstid för reparation och åtgärd samt eventuella reservdelar. Roslagens VA-teknik är ackrediterad av pumptillverkaren Skandinavisk Kommunalteknik. Läs hela avtalet här.

Kostnaden tas ur GA7 fond och ingen extra debitering kommer att ske. Avtalet löper 2012-11-01 — 2013-11-01. Vid årsmötet 2013 fattas beslut om vi ska förlänga avtalet genom styrelsens försorg (finansieras genom GA7) eller om medlemmarna ska teckna avtal individuellt.

Felanmälan sker till telefonnumer 070-323 49 08 eller via mail till info@roslagensvateknik.se.

Notera att under garantiperioden (2 år) så åtgärdas produktfel som inte beror på handhavandefel kostnadsfritt. Avseende garantiperioden så var cirka hälften av GA7 medlemmarna anslutna i december 2010 och övriga anslöt huvudsakligen under påföljande månader.

Sören (bakom spakarna) och ett väntande lemmeltåg vid midsommarängen…

Arbetsdagen
Kul att så många som 69 fastigheter kunde delta i arbetsdagen – bra kämpat allesammans! En mycket bra deltagarsiffra med hänsyn till den dystra väderprognosen. Men vi hade verkligen tur med ett lämpligt uppehåll precis då jobben skulle utföras.
De som blev avprickade kommer att få en rabatt på 200:- på kommande VA-faktura. Hör av dig om du misstänker att du inte blev avprickad.

Utbildning i Hjärt- och LungRäddning (HLR)
13 deltagare fick antingen nya eller uppfräschade kunskaper i HLR + lära sig handhavande av vår nyinförskaffade hjärtstartare. Denna finns monterad bakom en låst lucka på plats som meddelades på årststämman. Det är samma nyckel som till bastu, tennisskåp och bommar så det är bra om man i framtiden har den på sig. Saknar du nyckel så ta kontakt med vice-ordf Anders Bergquist (070-842 00 00). Vi riktar ett stort tack till Rolle som snickrat ett riktigt elegant HLR-skåp!
Alla som ville delta fick inte plats på HLR-kursen men om du anmäler ditt intresse nedan så ska vi försöka organisera en till när vi fått ihop 12 deltagare.

Får vi ihop 12 intressenter så ska vi försöka organisera en kurs till så småningom och vi siktar i så fall på en helgdag. Om du anmälde dig till förra tillfället men inte fick plats så är det bra om du anmäler dig igen för att påvisa förnyat intresse.
Anmälan är stängd.

Avläsning av enskilda vattenmätare och VA-faktura
Fjärravläsning av enskilda vattenmätare genomfördes av VA-gruppen som fick traska runt några kilometer (nyttigt!). Mätfilen är nu kassören tillhanda och VA-fakturan kan därmed skickas nästa helg. Tidsfristen kommer att vara satt till den sista november. I och med att förra avläsningstillfället skedde sista april så kommer denna fakturaperiod att täcka 5 månader (maj-sep). Vi påminner också om att det – vid försäljning av fastighet – är säljare och köpare som själva får reglera eventuella skulder och tillgodohavanden sinsemellan. Fakturan kommer att skickas till registrerad fastighetsägare om inte annat särskilt överenskommits.

Nya brevlådor för Briggvägen

Nu finns ett nytt snyggt postlådeställ uppsatt på Galärstigen enligt vår ”Båstviken-style”.
De flesta hämtade ut sina nycklar under arbetsdagen men om du missade det, vänd dig till vice-ordf Anders Bergquist (070-842 00 00). Kostnad för brevlådorna kommer att läggas på kommande medlemsfakturering.

 

Jouravtalet för våra avloppspumpar upphör sista oktober
Styrelsen tecknade 2012 ett jouravtal med Roslagens VA-teknik AB för våra tryckavloppspumpar (de som finns på respektive tomt). Jouravtalet garanterade kort inställelsetid samt att reparatören hade med sig en utbytespump för snabb felahjälpning av den nödställde under tiden som dennes pump skickades till verkstad.
Roslagens VA-teknik AB har valt att säga upp avtalet och kommer helt att upphöra med service av LPS2000E-pumpar. Styrelsen söker nu efter andra alternativ.

Ledningsröjning v41
Vattenfall kommer att påbörja underhållsröjning av ledningsgator under kraftledningarna i vecka 41. Det röjs 2m om vardera sidan av ledningen. Fällda träd och buskar tillhör markägaren (dvs samfälligheten om allmän mark och fasighetsägaren om på enskild tomt).

Och så fiberfrågan
Det finns vissa frågetecken avseende när IP Onlys stamfiber kommer att kunna nå vårt område och vi försöker få klarhet i detta. När vi ingick våra privata avtal med IP Only utlovades driftsättning före årsskiftet 2017/2018. Nu är det senaste beskedet att det blir ”till våren” men även det verkar kunna slira. Och huvudfrågan är hur mycket. Några månader klarar vi men om det blir frågan om en längre period – och här ser vi en uppenbar risk med alla marklovsavtal som måste till och möjliga överklaganden – så är det inte OK.
Styrelsens rekommendation är alltså att avvakta med ytterligare påskrifter och eventuella grävningar tills vi har fått en skriftlig och godtagbar utfästelse från IP Only.

Hösten är här!
Vi ser att fler och fler nyttjar vår grannsamverkans-app Coyards och det är utmärkt! Appen fungerar på både Android-telefoner, iPhone och fakstiskt även på PC och Mac! Läs mer här om hur du kommer igång. När mörkret nu faller så brukar trollen börja tassa. Så låt oss hjälpas åt att vara extra vaksamma.

Vänliga hösthälsningar från styrelsen

Hälsningar från Brevik!

Underbart väder idag med sol och gnistrande snö, fast ganska friska kastvindar.

Vi har nyss haft styrelsemöte där vi arbetat med budgeten för 2015. Mer information om detta inom kort. Här kommer dock en informationspunkt som vi vill dela med oss redan nu. En fastighetsägare har fått sin LPS2000E (avloppspumpen) förstörd av myror! Myrorna har under topplocket byggt ett bo genom att frakta sand som sedan sipprat vidare ned till pump och uppsamlingstank. Eftersom våra LPS2000E är skruvpumpar (som en korkskruv i ett rör) så har sanden slipat ned pumpen så att den kanske måste bytas helt!

Nedan ser ni ett par bilder på min pump som jag nyss kontrollerat och där jag inte funnit några spår av myror.

På den första bilden är topplocket borttaget samt de två lager av isolering som jag har. På den andra bilden syns toppen på själva pumpen.

Eftersom myror gärna lägger ägg under stenar så att de kan värmas av solen men skyddas från regn så kanske det är så att lock som ligger i solen är mer i farozonen. Men ta mig inte på ordet, kontrollera din pump vid tillfälle! Ett tips kan dock vara att lägga lite Myrr eller motsvarande under locket samt i elektroniklådan/kontrollenheten.

Vintriga hälsningar från styrelsen.

Om det uppstår fel på din tryckavloppspump (LPS2000E) kontaktas Skandinavisk Kommunalteknik eller Roslagens VA-teknik, Emil Bengtsson, 070 323 49 08 som för närvarande sköter garantiservicen åt Skandinavisk Kommunalteknik (OBS! Jouravtalet som föreningen har med Roslagens VA-teknik avslutas 2017-10-31 och de har också meddelat att de helt upphör med service av LPS2000E-pumpar. Styrelsen söker fn efter andra alternativ). Observera att den enskilde fastighetsägaren debiteras för service / reparationer som härrör från handhavandefel.