Här har vi samlat några bra-att-veta-saker till gamla och nya medlemmar i området.

Förening, gemensamhetsanläggningar och områdets skötsel

Båtsvikens hemsida (www.batsviken.se) samlar information om såväl områdets anläggningar som om själva föreningen och dess funktionärer.

Samfällighetsföreningen har två arbetsdagar per år då man tillsammans underhåller området och dess anläggningar: sista lördagen i april och första lördagen i oktober. Det är önskvärt att representanter för samtliga fastigheter deltar, dels för att det är mycket som behöver underhållas och dels därför att information om området förmedlas vid den inledande samlingen. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att lära känna övriga boende i området.

Föreningens årsmöte äger rum i samband med arbetsdagen i april. Utöver styrelse har föreningen utsedda värdar för olika funktioner: stugvärdar, hamnvärdar, vattenvärdar, bastuvärdar, tennisvärdar, grönområdesvärdar och vägansvarig.

Föreningsanläggningarna är:

På och omkring din tomt

För allas trevnad förväntas varje fastighetsägare hålla sin tomt välskött och inte använda den till upplagsplats för material eller skrot. Som hjälp för att hålla tomterna fina erbjuder samfälligheten en rishög i nedre delen av Täckholmsvägen, öppen från september till mitten av april, där alla kan lägga sina tomters bortröjda ris, men inte stubbar eller annat. Rishögen flisas sedan och blir till bränsle och kan till och med, om de som flisar inte hittar icke-tillåtet innehåll i högen, ge samfällighetsföreningen en liten intäkt.

För att vattnet ska kunna rinna av vid snösmältning och kraftigt regn behöver dikena längs vägarna hållas öppna. Varje tomtägare ansvarar för att hålla sin del av diket fritt från sly och gräs.

Var och en sköter sin egen tomt, men om man önskar fälla träd utanför tomtgränsen på samfällighetens mark måste man göra en förfrågan till styrelsen om detta. Eftersom området sköts enligt en skogsvårdsplan för att dess karaktär ska bevaras kan inte alltid trädfällning beviljas. Den fällning som beviljas på samfälld mark genomförs i föreningens regi, ej av den enskilde fastighetsägaren. Om man kapar grenar av samfällighetens träd eller fäller dem olovandes tar föreningen ut en straffavgift.

Varje fastighetsägare har viss möjlighet att röja sly utanför den egna tomten om stammen är tunnare än 5 cm i ögonhöjd. Dock får man inte ta bort enar, ekar, vildaplar eller nypon. Konsultera helst någon i styrelsen före rensningen.

Båtsvikens område är ett detaljplanerat område och 1 april – 30 september råder det eldningsförbud. Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna). Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

För detaljplanerat område gäller också Norrtälje kommuns föreksrifter vad avser skötsel av häckar och buskage i anslutning till våra vägar. Enligt plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Bygg- och miljönämnden får meddela förelägganden med stöd av plan- och bygglagen för att se till att det som är trafikfarligt blir undanröjt eller på annat sätt rättat. Beslut om förelägganden får förenas med vite. Se exempel på tillämpning nedan:


Hörntomt/bor i gatukorsning

Om din tomt ligger intill en gatukorsning ska du se till att växtligheten inte blir högre än 0,8 m över körbanan (0,7 m över eventuell gångbana) i en sikttriangel som sträcker sig 10 m åt vardera hållet.
Täta staket bör heller inte överstiga 0,8 m höjd.
Gå gärna ut och kontrollera en gång om året.

 

 


Utfart mot gata

Om du har utfart mot gatan ska du se till att växtligheten inte blir högre än 0,8 m över kör-banan (0,7 m över gångbanan) i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 m åt vardera hållet.

 

 

 

Hamnen

Varje fastighet som är delägare i GA5 disponerar en båtplats och delägarna i GA2 disponerar en sjöbod. Föreningens hamnvärdar fördelar båtplatserna efter djupgående och båtstorlek, och eventuella önskemål kan framföras till dem.
Alla båtar vid hamnens bryggor ska vara försäkrade. Vid sjösättning är därför varje båtägare skyldig att uppvisa båtförsäkringsbevis för hamnvärd.
Här finns en liten skrift som sammanfattar vad som gäller och som kan vara lämplig att lämna till mäklaren i samband med försäljning av fastigheten.

Upptagning och sjösättning av större båtar sker med hjälp av inhyrd kranbil som kommer en gång på våren och en på hösten. Varje båtägare betalar själv för sin upptagning/sjösättning. För de större båtarna finns möjlighet till vinteruppställning på hamnplanen i slutet av Breviks sjöväg men man måste tala med någon av hamnvärdarna om placering av båten. Mindre båtar bör i första hand vinterförvaras på den egna tomten eller annan båtförvaringsplats. Om detta inte går behöver man tala med någon av hamnvärdarna om uppställningsplats på hamnplanen.

För mindre båtar finns en ramp där båtkärror kan köras ned för att ta upp båtarna. Rampen är till för delägarna i GA5.

Varje fastighet som är delägare i GA5 har nyckel till vägbommarna i hamnen, samma nyckel till bommen vid Täckholmsvägen som vid Breviks sjöväg, liksom till bastun. Bommarna ska hållas stängda och låsta. Ingen parkering av bilar får ske på hamnplan utan endast i och urlastning.

Under båtsäsongen bevakas hamnen av frivilliga båtväktare. Alla är välkomna att hjälpa till. Se hemsidan för mer information.


Det är parkeringsförbud nere i hamnen. Endast i- och urlastning är tillåtet, använd parkeringsplatsen vid bodarna.

 

 

Bad

I änden av varje flytbrygga i hamnen finns en badstege under säsongen. För småbarn finns en sandstrand nedanför midsommarängen i slutet av Breviks sjöväg.

Vägar

Hastigheten inom området är 30 km/tim. Det finns mycket barn och vilt i området så kör försiktigt!
Alla vägar snöröjs på vintern men den egna uppfarten får man skotta själv. För frågor om väghållning eller snöröjning: tala med vägansvarig inom föreningen.

Grusvägen mellan Skutvägen och Täckholmsvägen är inte till för genomfart med personbilar. Den var tidigare igenbommad men vi öppnade den enkom för att underlätta för postiljonen i och med att vi också fick tillstånd att flytta brevlådorna till de placeringar de har idag. Vägens bärighet tillåter inte normal biltrafik och därmed så är det bara postbilen och fyrhjulingar som får åka där.

 

Vatten och avlopp

Med något undantag så är alla fastigheterna i området anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

På varje tomt finns avstängningsventiler vid tomtgränsen. Varje tomt har också en avloppspump (LPS2000E) och varje fastighetsägare ansvarar själv för dennas skötsel. Dock finns information på hemsidan om vart man kan vända sig om man får problem med avloppspumpen och det finns en extra pump att låna tillfälligt.

Vattenförbrukningen per fastighet avläses av föreningens vattenvärdar två gånger om året, i anslutning till arbetsdagarna. Föreningens kassör skickar därefter ut fakturor till varje fastighetsägare.

Fiber

Området är anslutet till IP Onlys öppna fiber och de allre flesta fastighetsägarna har valt att ansluta sig. TV, telefoni och Internettjänster tecknas av varje fastighetsägare för sig.
Gäst-WIFI finns tillgängligt för medlemmarna i föreningshuset samt uthyrningsstugor.

Grannsamverkan

Föreningen använder appen Coyards för informationsspridning och rapportering av iakttagelser.

Firanden och festligheter

Midsommarfirande med allt vad därtill hör arrangeras på midsommarängen nere vid vattnet. Ansvaret för arrangemanget faller på fastighetsägarna vid en väg i taget enligt ett rullande schema. Årets ansvariga väg beslutas formellt på årsmötet.
Därtill förekommer spontana grillningar vid vår utegrill bakom bastun.

GDPR

Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter inom föreningen.

Hej alla!

I och med vårens ankomst så har nu styrelsen påbörjat budgetarbetet för kommande verksamhetsår samtidigt som böcker och protokoll stängs inför stundande revision.

Stugbokningarna har tagit fart och vildsvinen håller sig borta. Annars finns inte mycket mer att berätta sånär som att lukten vid kommunens avloppsstation kommer att åtgärdas inom kort (byte av kolfilter).

Styrelsens inställning är fortfarande att både årsstämma och midsommarfirande kommer att hållas ”som vanligt” i år. Definitivt beslut kommer att tas vid mötet i mars.

Referat från styrelsemöte nr 7 som hölls den 15e januari 2022 finns nu på den vanliga sidan.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Hej alla!

I helgen sammanträdde styrelsen i ett soligt men blåsigt Båtsviken. Nedan kommer några korta noteringar från mötet:

 • Bokföringsmässigt så närmar vi oss nu avslut och kan konstatera rekord vad avser antalet stugbokningar 2021. Ser man på nuvarande tryck så verkar trenden hålla i sig även för 2022…
 • Vildsvinen håller sig fortsatt borta från området
 • Rishögarna på Galärstigen och Täckholmsvägen har nu blivit flisade
 • Vi hoppas på att Corona klingar av under våren och att vi därmed kan genomföra både årsstämma och midsommarfirande ”som vanligt” i år. Beslut om detta tas senast vid styrelsens möte i mars.

Referat från styrelsemöte nr 6 som hölls den 20e november 2021 finns nu på den vanliga sidan.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Det finns två stugor, A och B, belägna i ett eget hus och vägg i vägg med varandra. A är den stuga som ligger närmast föreningshuset, stuga B är den som ligger närmast tennisbanan. Stugorna är på vardera ca 25 kvadratmeter med öppen planlösning. Båda stugorna har en liten altan med utemöbler på framsidan som vetter mot badstrand och bryggor.

Stugorna är till för våra medlemmar och deras tillfälliga gäster och är alltså inte öppna för allmänheten.

Stugorna har adressen Breviks sjöväg 17, 761 94 Norrtälje.

Bokning & betalning

Stugorna kan hyras året runt.

 • Under lågsäsong, vecka 35 – 24, hyrs stugorna ut per dygn eller vecka.
 • Under högsäsong, vecka 25 – 34, hyrs stugorna ut veckovis. Uthyrningstiden är begränsad till en vecka per fastighetsägare. Bokning inför högsäsong öppnar den 2 januari.

Vid önskemål om att boka ytterligare vecka under högsäsong ges möjlighet från den 1 maj. Då öppnar även möjligheten för att ställa sig i kö. Bokning görs av fastighetsägare via formuläret nedan, alternativt genom bokningsansvarig för stugorna. Bekräftade bokningar framgår i kalendrarna nedan. Bokningen är giltig när bokningsavgift har inbetalats.

Vid bokning via formuläret nedan måste du läsa igenom och acceptera avtalet innan bokningen genomförs (klicka på ikonen till vänster för att ladda ned avtalet). Vid bokning genom kontakt med bokningsansvarig måste du skriva under avtalet som finns i den bokade stugan när dina gäster anländer. Det underskrivna avtalet lägger du då i brevlådan utanför stugorna. Alternativt avtalar du med bokningsansvarig om underskrift och överlämnande av avtal på annat sätt.

När din bokning har genomförts får du en bekräftelse från bokningsansvarig via mail med närmare information om betalning. Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att stugan/stugorna överlämnas i det skick som var när dina gäster kom dit!

Pris under lågsäsong; 1 700 kr/vecka eller 300 kr/dygn. 250kr bokningsavgift (ingår i hyran). Bokningen är giltig när bokningsavgiften inkommit. Bokningsavgiften är ej återbetalningsbar vid avbokning.

Avbokning

 • tidigare än 4 veckor före tillträdesdagen är kostnadsfri.
 • senare än 4 veckor före tillträdesdagen, 50 % av hyresbeloppet.
 • senare än 2 veckor före tillträdesdagen, 75% av hyresbeloppet.
 • senare än en vecka före tillträdesdagen, hela hyresbeloppet.

Pris under högsäsong; 2 150 kr (inklusive bokningsavgift 500 kr) per vecka. Bokningen är giltig när bokningsavgiften inkommit. Bokningsavgiften är ej återbetalningsbar vid avbokning.

Avbokning

 • tidigare än 4 veckor före tillträdesdagen är kostnadsfri.
 • senare än 4 veckor före tillträdesdagen, 50 % av hyresbeloppet.
 • senare än 2 veckor före tillträdesdagen, 75% av hyresbeloppet.
 • senare än en vecka före tillträdesdagen, hela hyresbeloppet.

Hyresavgiften ska vara föreningen tillhanda senast under tillträdesdagen (Bankgiro 5021-3016, betalningsmottagare Båtsvikens SFF). Vid inbetalning uppger du namn, fastighetsbeteckning, stuga och datum/vecka. Anonyma eller otydliga inbetalningar hamnar i kaffekassan!

Tillträde

Inflyttning sker tidigast kl 14.00 tillträdesdagen om inte annat är överenskommet med stugvärd. Vid veckouthyrning sker tillträde på söndagar. Någon vecka innan din ankomst skickar bokningsansvarig mail till dig med information om tillträde och andra saker som är bra för dig att veta. Ett par timmar innan tillträde skickar din stugvärd ett sms till dig med kod till stugan/stugorna.

Avflyttning

Avflyttning sker senast kl 12.00 om inte annat är överenskommet med stugvärd. Vid veckouthyrning sker avflyttning på söndagar. Det åligger hyresgästen att städa enligt checklista som finns i stugorna innan avflyttning. Vid undermålig städning/diskning debiteras fastighetsägaren med en extra avgift på 2000 kr.

Utrustning

Varje stuga är utrustad med:

 • Bänkugn med kokplattor, tallrikar, glas, koppar, bestick, kokkärl, mikrovågsugn, kaffebryggare, brödrost etc.
 • Kyl och frys.
 • Tvåvåningssäng, bäddsoffa med plats för två, gästsäng.
 • Toalettutrymme med tvättställ. Dusch finns i föreningshuset intill till vilket ges tillgång.
 • Städartiklar.
 • Wifi: 250/250 Mbit WIFI (SSID: ”Båtsvikens SFF Gästnät”). Lösenordet är detsamma som för hemsidan (ändras vid varje årsstämma). Missbruk beivras.

Egna sängkläder, dvs kuddar, örngott, filtar, lakan samt handdukar tas med av hyresgäst. Radio och TV finns ej.

Ordningsregler

 • Rökning är inte tillåten inomhus.
 • Ta hänsyn till grannar när bägge stugorna är uthyrda.
 • Respektive stuga har en grill på altanen, men grillkol och tändvätska behöver tas med. Mark- eller engångsgrillar får inte användas. P g a brandrisken måste all grillning ske med största försiktighet.
 • För av- och pålastning går det bra att köra upp till stugorna, men bilar ska utöver detta parkeras på parkeringsplatsen.
 • Det är inte tillåtet att husvagn eller husbil parkeras utanför stugorna. Det är heller inte tillåtet att ta ström till dessa från föreningshus eller stugor. Husvagnar och husbilar parkerar på gästparkeringen.
 • Om något skulle gå sönder, kontakta stugvärden för åtgärd innan nästa gäst. Om något skulle gå sönder p g a oaktsamhet ersätts det av fastighetsägaren.
 • Alla sopor ska tas med från stugan och kastas i sopkärlet. Flaskor och burkar måste dock tas med av gästen.

Stugvärdar

Kontaktuppgifter till stugvärdar hittar du under Styrelse och andra förtroendevalda.

 

  Namn (måste anges)

  Fastighetsbeteckning/medlemsnummer (måste fyllas i)

  Mailadress (måste fyllas i)

  Telefonnummer (måste fyllas i)

  Val av stuga (måste anges)

  Vilken somStuga AStuga BStuga A och B

  Bokningsperiod; vecka, datum... (måste fyllas i)

  Plats för eventuellt meddelande

  Jag accepterar avbokningsreglerna samt villkoren i hyresavtalet (måste fyllas i)

  JA

  Skriv in tecknen du ser till höger i fältet nedan captcha

   

  Hej alla Båtsvikare!
  Nedan följer lite information från dagens styrelsemöte.

   

  Det viktigaste beskedet är kanske att ARBETSDAGEN BLIR AV, dvs att vi har för avsikt att genomföra den ”som vanligt”. Kallelse med arbetsuppgifter kommer men boka redan nu in lördagen den 2:a oktober 10:00-14:00 för ett rejält dagsverke! Det finns mycket inom våra grönområden som blivit eftersatt. Korv och dricka blir det 14:00 och vi kommer även att ha ett vegetariskt alternativ.

  Det har varit högrtyck på våra stugor denna sommar när många ”hemestrat” och kanske en trend som kommer att hålla i sig. Därför håller stugvärdarna och styrelsen på att se över bokningsförfarandet så att vi bättre kan fördela de mest attraktiva sommarveckorna. De nya reglerna kommer att gälla från och med 2022 och vi återkommer här när dessa är spikade.

  Som jag skrivit tidigare så har det på sistone inträffat en del pumphaverier (våra avloppspumpar LPS2000E). Det är t.o.m. så att pumpen till gemensamhetshusen havererat. Eftersom dessa ägs av fastighetsägarna så har styrelsen inte haft någon insyn eller uppföljning här. Från Romark som servar området så har vi fått veta att 15-20 fastigheter drabbats de 3-3.5 senaste åren och till dessa tillkommer pumpar och/eller backventiler som åtgärdats av annan eller fastighetsägarna själva. Det kan vara av värde att man ser över sin pump då och då och om detta finns att läsa här. Observera att styrelsen inte har för avsikt att samordna eller upphandla någon gemensam tillsyn eller ”mellanservice” och välkomnar privata initiativ.

  En del av brygga C är i dåligt skick och undersökning pågår. Här kommer det att krävas lite reparationer eller att vi i värsta fall måste byta ut en sektion. Återkommer när vi har mera fakta i målet.

  Skyddsjakten på vildsvin fortsätter inom vårt område. Det kommer dock att annonseras bättre (hemsida, Coyards, Facebook + anslagstavlan) samt sättas upp skyltar när så är dags för att undvika incidenter och överraskningar.

  Nästa styrelsemöte blir lördagen den 18 september och då med särskilt fokus på arbetsdagen. Skicka gärna in förslag till styrelsen så kan vi behandla/lägga dessa till listan.

  Ha en fortsatt trevlig höstdag…!
  Styrelsen

  Vi önskar er alla en
  God Jul
  och ett
  Gott Nytt År!
  Styrelsen

  IP Only

  Det är oklart hur det går med faktureringen från IP Only. Enligt information jag fått så har några personer fått den riktiga slutliga fakturan, dvs med avdrag för förseningen (och i förekommande fall också avdrag för egen grävning på tomten). Betalningsfristen var satt till 30 dagar. Några valde att dela upp sin betalning genom ett finansbolag men här har IP Only trätt in och löst det problemet på ett snyggt sätt.
  Vissa har fått kreditfaktura avseende den ursprungliga och felaktiga fakturan emedan andra inte (ännu?). Själv fick jag min kreditering den 28/11 men inget annat sedan dess (det ”tar ett tag” säger IP Only). Bollen ligger hos dem så det är bara att vänta på att slutfakturan ska komma. Det kan vara bra att kolla i SPAM/skräpkorgen i sin mail så att inte fakturan ligger där och skvalpar. Känner man sig osäker så går det givetvis bra att själv ta kontakt med IP Only.

  En liten sak som inte hör hit men som är relaterad till IP Only. I början av förra veckan så hade IP Only störningar i sitt nät. Prestandan var dålig och man kunde stundom tappa internetförbindelsen. Jag har inte fått det bekräftat men det berodde sannolikt på en avgrävd kabel som man kunde läsa om på deras hemsida. Därmed fick man tillfälligt styra om trafiken andra vägar. I helgen var dock allt återställt till det normala.

  WIFI i föreningshuset och gässtugor

  Nu finns gäst-WIFI som täcker bägge husen och en bra bit utanför. Hastigheten är 100/10 Mbit och borde räcka för att streama film eller lyssna på musik i samband med att man vistas i lokalerna, och givetvis för att läsa mail eller surfa runt.
  Nätverket (SSID) heter ”Båtsvikens SFF Gästnät” och det är samma lösenord som för hemsidan (och ändras därmed vid varje årsstämma).
  Observera att missbruk beivras. Trafiken övervakas varvid MAC-adress och enhetsnamn registreras. Olaglig/oetisk användning eller onormal förbrukning kommer att resultera i att enheten blockeras från nätet.
  Vår GDPR-tillämpning har i och med detta uppdaterats.

  Infartsskylten

   

  Som många uppmärksammat så satte Trafikverket i oktober upp en felaktig infartsskylt till vårt område där det stod Håtöviken…

  Det var många som blev lite vilsna där, inklusive besök som jag själv skulle ha…

  Sedan några veckor så är rätt skylt åter på plats och därmed är ordningen återställd 🙂

   

   

  Vattenpriser

  Nu är valåret över(?) och Norrtälje Kommun höjer priset för Vatten & Avlopp igen… Kanske.
  Det finns ett förslag på höjda avgifter för 2019 men ännu inget beslut. Så kanske blir det ingen höjning, eller också kommer den senare eller…

  Antas förslaget så innebär det en höjning av den fasta årsavgiften från 2.974 till 3.214, dvs 240:- och motsvarande 8,1%. Lägre höjning än tidigare år och också med tanke på att 2018 låg still. Men i alla fall klart högre än KPI. Förbrukningsavgiften ligger i princip oförändrad.
  Detaljerna finns att skåda på sidan för VA-kostnader.

  Jouravtal

  Vi har nu tecknat ett nytt jouravtal med Romans Markentreprenad AB (RoMark) som garanterar en kort inställelsetid ifall oturen skulle vara framme. Det kommer mera detaljer på hemsidan inom kort. Men tills dess så är dessa uppgifter bra att ha:

  • Kontaktperson: Erik Roman
  • Telefon: 0709-85 48 88
  • Mail: erik@romark.se

  Grannsamverkan – Coyards

  Vi är nu inne i den mörka säsongen och det blir svårare att se vilka som rör sig i området. Vi påminner om att använda Coyards-appen för rapportering av suspekta företeelser. Med den nås merparten av fastighetsägarna i Båtsviken blixtsnabbt.

  Trivselregler

  Styrelsen har tagit fram en sida med lite grundläggande information om föreningen och dess gemensamma anläggningar men också avseende allmän skötsel av den egna tomten mm. Sidan avses inte vara en pekpinne eftersom de allra flesta sköter sina tomter och diken alldeles utmärkt. Men för vissa så kan det agera som ett förtydligande eller en liten påminnelse.
  Det finns delningknappar längst ned på sidan med vilka man kan skriva ut sidan eller mejla den till sig själv eller någon annan.

  God Jul önskar Styrelsen!

  Nedan visas (i skrivande stund!) nuvarande status på stugbokningarna.
  (Realtidsinformation samt bokningsförfarande hittar du här.)

  Vecka

  Stuga A

  Stuga B

  24

  Ledig

  Ledig

  25

  Bokad

  Bokad

  26

  Ledig

  Ledig

  27

  Ledig

  Ledig

  28

  Bokad

  Bokad

  29

  Bokad

  Bokad

  30

  Bokad

  Bokad

  31

  Bokad

  Bokad

  32

  Bokad

  Bokad

  33

  Ledig

  Ledig

  34

  Ledig

  Ledig

  Nedan visas (i skrivande stund!) nuvarande status på stugbokningarna. Skolledigheten är redan ganska väl intecknad men det finns gott om lediga veckor både före och efter.
  (Realtidsinformation samt bokningsförfarande hittar du här.)

  Vecka

  Stuga A

  Stuga B

  24

  Ledig

  Ledig

  25

  Bokad

  Bokad

  26

  Ledig

  Ledig

  27

  Bokad

  Bokad

  28

  Bokad

  Bokad

  29

  Bokad

  Ledig

  30

  Bokad

  Bokad

  31

  Bokad

  Bokad

  32

  Bokad

  Bokad

  33

  Ledig

  Ledig

  34

  Ledig

  Ledig

  Hej,

  Nedan visas nuvarande status på stugbokningarna. Skolledigheten är redan ganska väl intecknad men det finns gott om lediga veckor både före och efter.

  Vecka

  Stuga A

  Stuga B

  24

  Ledig

  Ledig

  25

  Bokad

  Bokad

  26

  Ledig

  Ledig

  27

  Ledig

  Ledig

  28

  Bokad

  Bokad

  29

  Bokad

  Bokad

  30

  Bokad

  Bokad

  31

  Bokad

  Bokad

  32

  Bokad

  Bokad

  33

  Ledig

  Ledig

  34

  Ledig

  Ledig

  Mer information om stugor, uppdaterade kalendrar samt bokningsförfarande hittar ni här.